Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet

Senast ändrad: 18 oktober 2021

En av mjölkproduktions positiva miljöeffekter är dess bidrag till ekosystemtjänster och biologisk mångfald främst genom betande djur. Här undersöka hur indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan tillämpas på mjölkproduktionen för att öka hållbarheten.

Det finns dock i dagsläget inga indikatorer för ekosystemtjänster och biologisk mångfald som kan användas för beslutsfattande. Det finns ännu inte några ordentliga värderingsverktyg av ekosystemtjänster och biologisk mångfald för inkludering i LCA-analyser.

Att reducera negativ miljöpåverkan

Hållbar mjölkproduktion måste sträva efter att reducera den negativa miljöpåverkan och förstärka den positiva påverkan och hitta sätt att följa förändringar över tid i relation till olika mål.

Forskarna vill med projektet undersöka hur indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan tillämpas på mjölkproduktion i olika nivåer som kan styra mot en ökad hållbarhet.

Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald

I projektets första del kommer forskarna utifrån tidigare studier ta fram indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Indikatorer och verktygen kommer att utvärderas och följas upp för att utröna deras möjlighet till styrning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald på gården.

Kolinlagring i gräsmarker undersöks

Den andra delen av projektet fokuserar forskarna på kolinlagring i gräsmarker och dess effekter. Många ekosystemtjänster är kopplat till fleråriga vallar men även här saknas det enkla robusta indikatorer för att utvärdera kolinlagringen. Projektet kommer även att inkludera hur mark som inte lämpar sig för annat än bete bidrar till ekosystemtjänster, biologisk mångfald och kollinlagring på gårdsnivå.

Fakta:

Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Beviljade medel: 3 929 120 SEK


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70