Christel Cederberg & Pernilla Tidåker: Att mäta mjölkens miljöpåverkan

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Portättbilder av Pernilla och Christel.

Onsdag 13 oktober 13:00-13:45 – Vilken påverkan har mjölkproduktionen på viktiga miljöaspekter såsom biologisk mångfald, markkvalitet och ekosystemtjänster? Christel Cederberg och Pernilla Tidåker pratar hur olika verktyg och metoder kan kopplas samman för att ge en bättre helhetsbild av mjölkens miljöpåverkan.

Om föreläsningen

LCA-studier av mjölk ger idag inte en fullödig beskrivning av mjölkproduktionens miljöpåverkan och detta kan leda till att beslutsunderlag för miljöbedömningar blir otillräckliga. I föreläsningen diskuterar vi hur olika verktyg och metoder för miljöutvärdering kan kopplas samman för att ge en bättre helhetsbild, och ger exempel från vår forskning inom programmet.

Om föreläsarna

Christel Cederberg är bitr professor på avdelningen Fysisk Resursteori vid Chalmers i Göteborg och forskar om miljöproblem kopplade till biomassaproduktion med fokus på animalier och markanvändning. Pernilla Tidåker är universitetslektor vid institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala och undervisar och forskar om hållbara jordbrukssystem.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70