Hur tar vi detta vidare?

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Fyra porträttbilder.

Mjölkveckan avslutas med ett panelsamtal där vi blickar framåt och diskuterar mjölkens utmaningar och hur den kan bidra i ett hållbart livsmedelssystem. Panelen består av Camilla Burman från Jordbruksverket, Malin Hidgård från Växa, Lisa Ehde från Arla samt Kristina Yngwe från Centerpartiet.

Se sändningen>

Kristina Yngwe

Kristina är riksdagsledamot för Centerpartiet, ledamot av det verkställande utskottet, landsbygdspolitisk talesperson och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Kristina är agronom och driver en gård utanför Ystad. Tidigare har hon jobbat som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Hon drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen.

Camilla Burman

Camilla har jobbat på Jordbruksverket i drygt 20 år och är nu bland annat ansvarig för regeringsuppdraget Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. I uppdraget ska de lämna en rapport varje år och en fördjupad rapport vart fjärde år. Hon jobbar även med övergripande frågor kopplat till livsmedelsstrategin (till exempel seminarieserien Nytt från Jordbruksverket om livsmedelsstrategin) och hållbar produktion.

Vad ser du som mjölkproduktionens största utmaningar för och bidrag till ett hållbart livsmedelssystem?  

Det finns många utmaningar inom primärproduktionen och inte minst inom mjölkproduktionen. En av de största utmaningarna är den långsiktiga lönsamheten. Lönsamheten är central, för utan lönsamhet kan företagen inte överleva, få rimlig avkastning på satsat kapital eller investera i nya mer hållbara tekniker/system och på så sätt rusta sig för framtida utmaningar. 

Mjölk är ett hälsosamt och nyttigt livsmedel och en bra näringskälla för många vitaminer och mineraler. Dessutom är hela den svenska animalieproduktionen en förutsättning för att behålla ett öppet odlingslandskap och för att bevara djur och växter som är förknippade med betesmarker. Inom mjölkproduktionen är det främst kvigor och stutar (så kallade rekryteringsdjur) som kommer ut på betesmarkerna och bidrar till biologisk mångfald och miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

 

Lisa Ehde

Lisa är agronom och har tillbringat större delen av sitt yrkesliv inom arbete med jordbrukspolitiska frågor, kommunikation och hållbarhet kring svenskt jordbruk och med särskilt fokus på mjölk. Sedan mars jobbar hon på Arla som ansvarig för medlemsfrågor och kommersiella initiativ samt projekt som involverar medlemmar och Arlagårdar.

Vad ser du som mjölkproduktionens största utmaningar för och bidrag till ett hållbart livsmedelssystem?  

Att hitta en balans mellan alla aspekter av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. Mjölkproduktionens största bidrag till ett hållbart livsmedelssystem är kornas unika förmåga att förvandla oätbart material till ett fantastiskt livsmedel och alla värden detta skapar för samhället i form av ekosystemtjänster, biologisk mångfald, arbetstillfällen etc.

Malin Hidgård

Som hållbarhetsansvarig arbetar Malin både med Växas interna hållbarhetsarbete och med olika branschprojekt kopplat till klimat och hållbarhet, till exempel klimatberäkningar på gårdsnivå. Hon har tidigare drygt 20 års erfarenhet från foderindustrin.

Vad ser du som mjölkproduktionens största utmaningar för och bidrag till ett hållbart livsmedelssystem?  

Lönsamheten är avgörande för att lantbruket ska kunna göra de investeringar och förändringar som krävs för ett minskat avtryck. Konsumenterna måste vara beredda att värdera svenska livsmedel och dess mervärden. Lantbrukets positiva avtryck i form av till exempel biologisk mångfald och kolinlagring måste värderas.

 

Kristina Yngwe
Kristina Yngwe – Centerpartiet
Camilla Burman
Camilla Burman – Jordbruksverket
Lisa Ehde
Lisa Ehde – Arla
Malin Hidgård
Malin Hidgård – Växa

Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70