Tomas Klingström: Gigacow – produktionsoptimering i svenska lantbruk

Senast ändrad: 18 oktober 2021
Porträttbild på Tomas Klingström.

Fredag 15 oktober 10:00-10:45 – Genom att samla in data som varje dag genereras från mjölkgårdar kan man få värdefull information för att testa ny teknik, bidra till genomisk avelsvärdering och bättre mätvärden för produktionsoptimering på svenska lantbruk. Tomas Klingström är projektkoordinator för Gigacow, en infrastruktursatsning från SLU med syfte att öka utbytet mellan forskare och näring med fokus på svenska mjölkgårdar.

Se sändningen>

Om föreläsningen

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat skapas möjligheter för att mer effektivt samla information från olika datakällor. Gigacow är en infrastruktursatsning från Sveriges lantbruksuniversitet i syftet att öka utbytet mellan forskare, svenskt lantbruk och andra aktörer som kan bidra till utvecklingen inom sektorn med fokus på digitalisering, produktion och hållbarhet.

Under föreläsningen kommer han att presentera hur SLU Gigacow är uppbyggt, vilka trender de ser just nu inom mätbarhet och datadelning samt vilka framtida forsknings och utvecklingsmöjligheter som han tror kommer påverka lantbrukare, lantbruksforskare och entreprenörer de kommande 5-10 åren.

Om föreläsaren

Tomas Klingströms arbete bygger på storskalig genotypering och fenotypering av kor. Det innebär att han analyserar djurs arvsmassa och mäter deras egenskaper samt hur de interagerar med sin närmiljö i syfte att stödja svenskt jordbruk. I dagsläget arbetar han i huvudsak med två olika projekt, Gigacow som är SLUs infrastruktur för datainsamling från mjölkgårdar och Defend2020 som är ett EU projekt där de arbetar med att stoppa spridningen av Lumpy skin disease och Afrikansk svinpest. Dessutom är Tomas engagerad i flera SLU-samarbeten och nätverk med fokus på öppen programvara och forskningssamarbeten tillsammans med kollegor i låg och medelinkomstländer.

 


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbara dieter från hållbara produktionssystem
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70