Sveriges lantbruksuniversitet

Om SLU Future Food

SLU Future Food är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Visionen är att den bidrar till att stärka livsmedelssystemet så att det blir hållbart och konkurrenskraftigt.

Future Food:s organisation

apple.jpg
Varför en framtidsplattform?

SLU:s framtidsplattformar arbetar med komplexa vetenskapliga frågeställningar och kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv. Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.

Vår vision

Visionen är att SLU Future Food som strategisk forskningsplattform bidrar till att stärka livsmedelssystemet så att det blir hållbart och konkurrenskraftigt.

Med livsmedelssystemet menas alla processer och infrastruktur som behövs för att förse befolkningen med mat. Det inkluderar hållbar markanvändning, primärproduktion, förädling, förpackning, distribution, marknadsföring och försäljning samt tillagning, konsumtion och avfallshantering.

Livsmedelssystemet fungerar i och påverkas av sociala, politiska och ekonomiska sammanhang. Med hållbarhet avses såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet.

Våra målgrupper

Målgrupperna för SLU Future Food är aktörer inom livsmedelssystemets värdekedjor, politiker, forskningsfinansiärer, universitet inkluderat SLU, andra forskningsutförare, samt övriga intresserade.

Loading…