Fettets roll i hållbara livsmedelssystem

Senast ändrad: 10 november 2020
Smör eller margarin breds på en skiva mörkt bröd. Foto.

Det här projektet granskar fettets roll i hållbara livsmedelssystem med hänsyn till både hälso- och miljöaspekter, inklusive nuvarande konsumtions- och produktionsmönster, användning av olika typer av och källor till fett, och hälsoutfall från konsumtion av olika fettsyror.

Det övergripande målet för projektet är att rekommendera strategier för en övergång till mer hållbar produktion och konsumtion av fetter.

Fetter är ett av de tre makronäringsämnen som vår mat består av, men i vetenskaplig litteratur om hållbara livsmedelssystem har hittills ägnat mest uppmärksamhet åt proteiner. Globalt kommer cirka 45 procent av de fetter som vi konsumerar från djur - i de västerländska kostmönstren är andelen 55 procent. Det är mer än för protein där 40 procent av det protein som konsumeras globalt kommer från animaliska källor.

Livsmedel med animaliskt ursprung är en nettokälla till fett, det vill säga vi får mer fett från animaliska produkter än vad det foder som djuren äter innehåller. Det omvända gäller för protein där vi får mindre protein från animaliska produkter än vad som finns i fodret som vi ger till djuren. I västvärlden överstiger konsumtionen av protein rekommendationerna för en balanserad kost, men så är det inte när det gäller fett. Ändå har proteinets roll i hållbara koster och livsmedelssystem undersökts i stor utsträckning, medan fettets roll inte alls har fått samma uppmärksamhet.

Vid en övergång från dagens västerländska koster till mer hållbara sätt att äta, vilket inkluderar en minskning av konsumtionen av animaliska produkter, kan fetter från djur behöva ersättas med fetter från växtbaserade källor. Det är för närvarande oklart vilka källor det skulle kunna vara och vilka hållbarhetsutmaningar det skulle kunna innebära. Många av de viktigaste växtbaserade fettkällorna som används i livsmedel i dag , framför allt soja och oljepalm, förknippas med stora hållbarhetsproblem.


Kontaktinformation
Sidansvarig: futurefood@slu.se