Framtidslabbet

Senast ändrad: 11 december 2019

Framtidslabbet på SLU är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. Under 12 månader får sammanlagt åtta forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv. Det övergripande syftet med Framtidslabbet på SLU är att stärka deltagarnas och i förlängningen SLUs förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men det förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.

Projektet är en del i SLUs framtidsplattformar som kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle, som genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifierar och utvecklar nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar. Forskningen inom framtidslabbet ska knyta an till något av de tematiska områden som SLU Urban Futures och SLU Future Food arbetar med: hållbar stadsutveckling och hållbart livsmedelsystem.

Det övergripande syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor. Mer konkreta mål är:

  • Att deltagarna får en stärkt förståelse för vad det innebär att arbeta med ett framtidsperspektiv och hur man kan göra detta i praktiken.
  • Att deltagarna själva kan använda ett framtidsperspektiv för att identifiera och utveckla nya forskningsfrågor och projekt.
  • Att deltagarna kan kommunicera framtidsfrågor nyanserat och tydligt för olika mottagare, tex beslutsfattare och finansiärer.

Verksamheten i Framtidslabbet utformas i stor utsträckning av deltagarna själva. En inledande seminarieserie med inbjuda föreläsare skapar förutsättningar för att deltagarna ska kunna fatta informerade beslut kring projektdesign. Föreläsningar sker primärt under lunchtid och är öppna även för andra intresserade på SLU. Programmet kommer publiceras i samband med projektstart i januari 2020. Därefter vidtar deltagarnas egna arbete med att formulera och genomföra ett projekt. När projektplanen är spikad fortsätter gruppen att träffas en gång varje månad för att dela erfarenheter och ge återkoppling på varandras arbete. 

Framtidslabbet 2020

Följande forskare är antagna till Framtidslabbet 2020:

Namn Fakultet
Alexandre Dubois NJ
Assem Abouhatab NJ
David Ljungberg  NJ
Hanna Karlsson NJ
Ishi Buffam LTV
Marcus Hedblom S
Suvi Kokko NJ
Åsa Berggren NJ/S
Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se