Hållbara produktionssystem för kött och mjölk

Senast ändrad: 24 februari 2020

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för mjölk och kött från gris och nöt, med hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter.

I ”Hållbara produktionssystem för kött och mjölk” knyts EU-projekten SusPig och GenTORE samman till ett doktorandprojekt med stöd från Future Food. SusPig handlar om förbättrat foderutnyttjande och GenTORE om klimatanpassning och ökad effektivitet med genomisk information i avelsarbetet.

Vi vidareutvecklar modeller för att bedöma hur hållbar kött- och mjölkproduktionen är. Dessa modeller använder vi för att utvärdera produktionssystem som finns i Europa idag, och framtida (teoretiska) system som vi konstruerar i projektet. I det framtida systemet för gris används foder som inte människor vill eller kan äta. Det framtida systemet för mjölk och nötkött anpassas till klimatförändringen.I båda systemen kommer djuren från avelsprogram där fodereffektivitet har en hög vikt.

Andra delen av projektet handlar om att utvärdera social hållbarhet och utveckla en metod för social livscykelanalys av produktionssystem. Att väga samman sociala och miljömässiga aspekter i en samlad hållbarhetsutvärdering av griskött ingår också i projektet.

Koordinator för GenTORE är Nic Friggens (INRA, Frankrike) och koordinator för SusPig är Wendy Rauw (INIA, Spanien). I dessa EU-projekt deltar även forskare från Storbritannien, Norge, USA, Australien, Schweiz, Danmark, Irland, Tyskland, Polen, Nederländerna och Italien.

Doktorand: Stanley Zira, Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Finansiering: Future Food, EU-projekten GenTORE (H2020) och SusPig (ERA-Net) samt Inst f husdjursgenetik

Projektledare: Lotta Rydhmer, Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Projektperiod: 2018-2022

Läs mer om projektet här.

Sidansvarig: futurefood@slu.se