Hållbara produktionssystem för kött och mjölk

Senast ändrad: 13 juni 2022
Foto på en gris.

Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från nötkreatur, med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Första delen av projektet handlar om att vidareutveckla modeller för att bedöma resurseffektivitet och miljöpåverkan från gris-, mjölk- och nötköttsproduktion. Dessa modeller ska sedan användas för att utvärdera dagens konventionella produktionssystem, och alternativa produktionssystem som strävar efter att vara mer hållbara. De alternativa systemen utgörs dels av befintliga system i Europa och dels framtida, teoretiska system som utvecklas i projektet. Anpassning till klimatförändringar och strävan att använda foder som inte vi människor äter kommer vara viktigt för dessa system.

Den andra delen av projektet handlar om att utvärdera social hållbarhet och utveckla en metod för social livscykelanalys av animalieproduktionssystem. Att väga samman sociala och miljömässiga aspekter i en samlad hållbarhetsutvärdering ingår också i projektet.

Projektet inkluderar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig expertis från olika discipliner. Tvärvetenskapliga workshops som samlar forskare från olika discipliner och olika branschrepresentanter ingår för att välja olika hållbarhetskriterier och undersöka acceptansen för dessa kriterier.

Projektet Hållbara produktionssystem för kött och mjölk är ett doktorandprojekt som knyter ihop de två EU-projekten SusPig och GenTORE med stöd från SLU Future Food. SusPig handlar om förbättrat foderutnyttjande i grisproduktionen och GenTORE om klimatanpassning och ökad effektivitet med genomisk information i avelsarbetet.

Fakta:

Projektperiod: 2018-2022

Projektledare:

Lotta Rydhmer, professor vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU. Skicka e-post till lotta.rydhmer@slu.se.

Andra deltagare: 

Finansiering: SLU Future Food; Institutionen för husdjursgenetik, SLU; EU-projekten GenTORE (H2020) och SusPig (ERA-Net).