Kommunikation mellan hopp och mångtydighet

Senast ändrad: 20 december 2022
Människor vid grönsaksdisken i en butik. Foto.

Hur går samverkan om cirkulärekonomiska projekt till i praktiken? Hur samtalar de inblandade aktörerna? Hur fattas beslut? Är aktörerna oeniga med varandra? Hur leder denna samverkan till konkreta handlingar? Det är några av frågorna som det här forskningsprojektet försöker besvara.

Aktörer på olika nivåer inom livsmedelssystemet har uppmärksammat hållbarhetsbrister på systemnivå i form av dåligt resursutnyttjande. Begreppet ”cirkulär ekonomi” har kommit att användas för att beskriva den tänkta lösningen och har snabbt blivit en populär beteckning för förändrade produktions- och konsumtionsmönster.

Eftersom begreppet dels kan betyda olika saker för olika samhällsaktörer, dels utmanar etablerade och dominerande arbetssätt och traditionella relationer mellan leverantör och kund, ställer realiserandet av cirkulär ekonomi inom livsmedelssystemet stora krav på samverkan och kommunikation.

Projektet studerar hur det mångtydiga och både utmanande och hoppingivande begreppet ”cirkulär ekonomi” används språkligt. Dessutom kommer erfarna praktiker som har arbetat med cirkulär ekonomi samlas för att undersöka erfarenheter av bra och mindre bra samarbetsformer och kommunikationsmetoder, och hur de föreslår att man ska samverka i framtiden.

När projektet är klart ska handfasta råd kunna föreslås för hur man ska samverka och kommunicera för att åstadkomma cirkulär ekonomi, så att de spänningar som man kan förmoda uppstår kring ett nytt och utmanande arbetssätt blir tydliggjorda och hanterade.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi, brukar beskrivas som då resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt. Uttrycket har kommit att bli ett betydelsefullt begrepp som ses som ett hållbarare alternativ till det dominerande linjära systemet.

Fakta:

Projektperiod: 2019-2022

Projektledare:
Hanna Bergeå, forskare vid institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation, SLU.
Skicka e-post till: hanna.bergea@slu.se.

Andra deltagare:


Finansiering: Formas, SLU Future Food.