Sociala indikatorer för hållbar utveckling av svenskt jordbruk

Senast ändrad: 24 februari 2020

För framtidens hållbara matproduktion är lantbrukaren central. På senare tid har utvärdering av hållbarhet på gårdsnivå rönt ett ökat intresse där framförallt socialt hållbar utveckling hittills varit ett underutvecklat fält.

Socialt hållbar utveckling i jordbruket kan t.ex. innebära goda arbetsförhållanden för lantbrukaren, möjlighet till socialt umgänge, en känsla av tillfredställelse med sina arbetsuppgifter, möjligheter att kunna diskutera sina arbetsuppgifter och dela ansvar för beslut med någon, kunna känna tillförsikt inför framtiden, att slippa stress och otrygghet mm. Det kan också innefatta lantbrukarens känsla av uppskattning och erkännande från samhället för dennes produktion och livsstil, hur familjesituationen ser ut och upplevd social status.

I ambitionerna med att utvärdera och mäta hållbar utveckling inom svenskt lantbruk så har det funnits brister i att kombinera sociala indikatorer med de övriga aspekterna av hållbar utveckling. Den dominerade forskningen omkring sociala aspekter av hållbart jordbruk för svenska förhållanden bygger på kvalitativa data. Under 2007 genomfördes en ansats till att hitta mätbara och relevanta indikatorer för svenskt lantbruk. Dessa avsågs att kunna användas vid t.ex. utvärderandet av landsbygdsprogrammet och ligger som en bakgrund till en opublicerad rapport beställd av Jordbruksverket 2007.

Under 2017 har en enkätundersökning omkring sociala frågor tagits fram i samarbete med Framtidens lantbruk utifrån detta underlag. Ett betydande arbete med att ta fram enkätfrågor och genomföra enkäten har redan gjorts och svar har inkommit från 664 svenska lantbrukare med djurhållning. Detta material kommer i första hand att utmynna i en artikel omkring hur man kan mäta social hållbarhet i svenskt lantbruk med fokus på vilka indikatorer som är relevanta. 

Projektet syftar till att utifrån dessa relevanta indikatorer beskriva hur svenska lantbrukare upplever sin situation inom följande undersökta områden:

  1. Delaktighet, demokrati och social status,
  2. nätverk och sociala relationer,
  3. hälsa, säkerhet och arbetsmiljö,
  4. jämlikhet,
  5. utbildning och lärande,
  6. service och kommunikationer,
  7. maktbalans,
  8. konkurrens och handlingsutrymme samt
  9. försörjning och sysselsättning.

Projektledare:  Helena Nordström Källström

Sidansvarig: futurefood@slu.se