Spjutspetsinnovationer för livsmedelsproduktion i städer

Senast ändrad: 02 april 2020
Grönsaksodling på husvägg

Städer och urbana miljöer anses vara centrala för livsmedelssystemets utveckling med hänsyn till distribution och konsumtion. Detta projekt fokuserar på initiativ i urbana miljöer som syftar till producera mat närmare konsumenten.

Produktion och konsumtion av livsmedel har stora hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändringar, resursförbrukning och ekologisk påverkan. Forskning och utveckling som syftar till att påskynda omställning till mer hållbara livsmedelssystem fokuserar främst på primärproduktion, vilket är ett viktigt område. Däremot är kunskapen underutvecklad kring hur initiativ i urbana miljöer kan påverka sådan omställning. 

Städer och urbana miljöer anses vara centrala för livsmedelssystemets utveckling med hänsyn till distribution och konsumtion. Detta projekt fokuserar på initiativ i urbana miljöer som syftar till producera mat närmare konsumenten. 

Det handlar främst om livsmedelsproduktion i byggnader där mat produceras med stöd av digital teknologi i slutna och kontrollerade system såsom hydroponi och akvaponi. Projektet tar avstamp i hajpen kring sådan utveckling vilket inkluderar berättelser om tekniska, kommersiella och hållbarhetsmässiga möjligheter. De tekniska möjligheterna handlar om att livsmedel produceras i modulbaserade system som kan skalas upp eller ner beroende på var de placeras, så som fabrikslokal, container-lösning eller övergivna källarlokaler. De slutna rummen innebär att resurser (såsom vatten och näring) kan recirkulera för att erhålla en högre grad av resurseffektivisering.  Digital teknologi kan dessutom appliceras för att förbättra förutsättningarna för produktionen. 

Kommersiella möjligheter baseras på att konsumenten kommer att värdera produkter (såsom fisk och grönt) från slutna system högre än motsvarande produkter eftersom dessa är närproducerade, resurseffektiva och fria från kemikalier. Utöver dessa möjligheter som livsmedelsproduktion byggnad kan erbjuda vet vi väldigt lite om hur dessa initiativ utvecklas i praktiken. 

Denna förstudie syftar därför till att undersöka spjutspetsinnovationer för livsmedelsproduktion i städer. Målsättningen är att identifiera och kartlägga initiativ som driver denna utveckling samt att skapa en tvärvetenskaplig och interdisciplinär arbetsgrupp för vidare forskning på detta område.

Sidansvarig: futurefood@slu.se