Mind the gap: Växtskydd

Senast ändrad: 06 november 2020
Korn

I det här projektet undersöks både det aktuella forskningsläget gällande växtskydd i Sverige och vilka kunskapsluckor som finns samt hur nya forskningsrön om växtskydd förmedlas till lantbrukare via odlingsrådgivare.

Växtskydd inkluderar bland annat kunskapen om växtskadegörare och hur man förebygger och bekämpar dessa. För att öka primärproduktionen krävs kunskap och förståelse om odlingssystemens begränsningar. Växtskadegörare kan kraftigt begränsa skördeutbytet genom att minska skördens mängd och kvalitet.

För att nå ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart lantbruk och samtidigt kunna producera tillräckligt med mat åt en växande befolkning krävs ett holistiskt synsätt på växtskydd. I en första del av projektet adresseras detta genom att analysera kunskapsbasen och identifiera kunskapsbrister inom växtskydd med hjälp av systematiska översiktsanalyser. Metoden går ut på att göra systematiska sökningar i vetenskapliga databaser och i annan litteratur för att fånga in kunskap och samtidigt undvika oavsiktlig påverkan i urvalet eftersom artiklar inkluderas baserat på förutbestämda kriterier. Metoden är väl etablerad inom både medicin och ekologi. På så vis identifierar projektet de senaste forskningsrönen och kan bidra till effektiva och vetenskapligt baserade lösningar på de utmaningar livsmedelsproduktionen står inför samt stödja utvecklingen av framtida forskningsfrågor.

En allvarlig begränsning idag är också att nya rön inte omsätts till praktiska rekommendationer på ett effektivt sätt inom lantbruket. Syftet i den andra delen av projektet är att använda etablerade modeller för kunskapsöverföring för att förstå och beskriva begränsningar inom rådgivningskedjan rörande växtskydd inom svenskt lantbruk. Målet är att ta reda på hur man kan förmedla denna kunskap till gårdsnivå för att på ett effektivt sätt implementera den i produktionen och bidra till hållbar livsmedelsproduktion.

Projektet fokuserar på de för Sverige viktigaste fältodlade grödorna och deras sjukdomar.

 

Sidansvarig: futurefood@slu.se