Växtskydd – mind the gap

Senast ändrad: 02 april 2020
Korn

Projektet fokuserar på de för Sverige viktigaste fältodlade grödorna och deras sjukdomar.

För att öka primärproduktionen krävs kunskap och förståelse om odlingssystemens begränsningar. Växtskadegörare är en faktor som starkt kan begränsa skördeutbytet genom att minska skördens mängd och kvalitet. 

Växtskydd inkluderar bland annat kunskapen om växtskadegörare och hur man förebygger och bekämpar dessa. För att nå ett mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart lantbruk och samtidigt kunna producera tillräckligt med mat åt en växande befolkning krävs ett holistiskt synsätt på växtskydd. Detta adresseras genom att analysera kunskapsbasen och identifiera kunskapsbrister inom växtskydd med hjälp av systematiska översiktsanalyser. 

Projektet fokuserar på de för Sverige viktigaste fältodlade grödorna och deras sjukdomar. I en första del av projektet identifieras kunskapsluckor baserat på det protokoll för systematisk analys vi tagit fram tidigare. Metoden går ut på att göra systematiska sökningar i vetenskapliga databaser och i annan litteratur för att fånga in all kunskap och undvika oavsiktlig påverkan i urvalet eftersom artiklar inkluderas baserat på förutbestämda kriterier. Metoden är en vedertagen metod inom både medicin och ekologi. På så vis kommer vi att identifiera de senaste forskningsrönen och bidra till effektiva och vetenskapligt baserade lösningar på de utmaningarna livsmedelsproduktionen står inför samt stödja utvecklingen av framtida forskningsfrågor. 

En allvarlig begränsning idag är att nya rön inte omsätts till praktiska rekommendationer på ett effektivt sätt inom lantbruket. Syftet i den andra delen av projektet är att använda etablerade modeller för kunskapsöverföring för att förstå och beskriva begränsningar inom rådgivningskedjan rörande växtskydd inom svenskt lantbruk. Målet med den andra delen av projektet är att ta reda på hur man kan förmedla denna kunskap till gårdsnivå för att på ett effektivt sätt implementera den i produktionen och bidra till hållbar livsmedelsproduktion.

Sidansvarig: futurefood@slu.se