Visioner kring Sveriges framtida jordbruksproduktionssystem

Senast ändrad: 13 november 2020
Sädesfält med hus i fjärran. Foto.

Ju större desto bättre? Eller litet är vackert? Det här forskningsprojektet utvecklar fyra olika jordbruksvisioner. Syftet är att konceptualisera olika problem och möjligheter för en framtida, hållbar livsmedelsproduktion och se över behovet av hållbara lösningar i samhället.

Att ha en systemförståelse av olika typer av produktionssystem och markanvändning är centralt för att utveckla framtida hållbara livsmedelssystem. Fyra visioner om produktionssystem diskuteras utifrån hur de relaterar till den aktuella samhällsdebatten om jordbruket och utifrån vilka konsekvenser de har för olika miljömål. Även samhällets förväntningar på olika produktionssystem samt vad de olika visionerna innebär för ett framtida landbruk i ett förändrat klimat diskuteras.

Samhällsdebatten runt lantbrukets produktionssystem är ofta väldigt förenklad och onyanserad och utelämnar den komplexitet och de systemåterkopplingar som är djupt inneboende egenskaper i jordbrukandet. Den lokala diversiteten i markanvändning och produktionssystem är enorm och beror bland annat på faktorer så som landskapets förutsättningar, kapital och kunskap.

Från intervjuer med jordbrukare i mellersta Sverige har fyra olika kategorier av jordbruksvisioner utvecklats och diskuteras i projektet:

  • Den produktivistiska visionen
  • Den optimerande och effektiviserande visionen
  • Den förvaltande visionen
  • Den idéburna visionen