Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter i livscykelanalyser av livsmedelsprodukter

Senast ändrad: 22 februari 2023
Mjölk hälls ner i ett glas. Foto.

I västvärlden är de tre främsta folksjukdomarna kopplade till dieten. En förändring i diet och produktionsform av livsmedel har en stor potential att uppnå bättre hälsa och miljömässig hållbarhet. Här utvärderas fördelarna och nackdelarna med att kombinera miljömässighet, näringsvärde och hälsoaspekter i en livscykelanalys.

En kost med låg miljöpåverkan har dock inte per automatik ett bra näringsinnehåll och hälsofördelar och en kost som baseras på animalieproduktion med bra näringsinnehåll har dock en stor miljöpåverkan i jämförelse med vegetabilier.

Kombinationen att finna livsmedel med bra näringsinnehåll och positiva hälsoeffekter tillsammans med låg miljöpåverkan skulle kunna leda till nya kostrekommendationer och paradigmskifte. Detta kräver dock att vetenskapligt underlag för att kunna ge ett underlag till rekommendationer och beslutsfattare.

För och nackdelar med att inkludera näringsvärde och hälsoaspekter i en livscykelanalys

I detta projekt är fokus på den senare delen av livsmedelssystemet och ämnar att försöka inkludera näringsvärde och hälsoaspekter till livsmedelsprodukters LCA-analys. Forskarna ska även utvärdera fördelarna och nackdelarna med att kombinera miljömässighet, näringsvärde och hälsoaspekter i en LCA-analys.

I den senare delen av projektet ska forskarna utvärdera förmågan av en LCA-analys som inkluderar näringsvärde och hälsoaspekter att förutspå hälsoeffekter i svenskbaserad kohort människor. Till sist kommer forskarna undersöka och föreslå hur en LCA-analys som inkluderar miljö, näringsvärde och hälsoaspekter kan implementeras och användas av aktörer inom livsmedelssystemet.

Organisation och medel

Organisation: RISE, Research Institutes of Sweden
Beviljade medel: 1 676 691 SEK

Fakta:

Material från projektet

Läs nyhetsinlägget "Mer hållbara och hälsosamma matval kan göras med hjälp av nytt näringsindex" om projektet publicerat 2020-09-01.

Näringstäthet i mjölk och växtbaserade drycker
-  En rapport i Future Foods rapportserie där näringstätheten jämfördes för fem mjölkprodukter och tio växtbaserade drycker, som kan användas som alternativ till mjölk. De berikade växtbaserade dryckerna och berikade mjölkprodukterna visade sig ha likvärdig näringstäthet med den använda mätmetoden.

Mer hållbara och hälsosamma matval kan göras med hjälp av nytt näringsindex
- Ett Sverige-anpassat index har tagits fram som kan hjälpa livsmedelsindustrin och konsumenten att göra mer hållbara och hälsosamma matval. Nyhet från SLU 202-09-01


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70