Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Senast ändrad: 01 november 2023

Det är först när kon har kalvat och börjar producera mjölk som hon ger en inkomst till mjölkproducenten och det är efter andra laktationen inkomsten täcker kons uppfödningskostnad. Här undersöks hur lönsamheten och metanproduktion påverkas genom simulering av olika strategier gällande hur många kor som ska vara kvar i produktion och hur många som ska rekryteras och kalva för första gången.

I Sverige är medellivslängden för en ko 2,5 laktationer, dock är det en hög utslagning av kor redan efter första laktationen. Detta gör att tiden som kon inte producerar mjölk är lika lång eller längre än tiden kon producerar mjölk. Sett hur kons metanproduktion blir den högre per kg ECM (energikorrigerad mjölk) än om kon skulle ha fler laktationer. Kons mjölkproduktionspotential uppnås inte heller då kor i första laktationen producerar ca 80% av vad äldre ko producerar.

Att simulera olika strategier

Därför vill forskarna i detta projekt först undersöka hur lönsamheten och metanproduktion påverkas genom simulering av olika strategier gällande hur många kor som ska vara kvar i produktion och hur många som ska rekryteras och kalva för första gången d.v.s. rekryteringsstrategier. Därefter kommer resultaten att testa på gårdar och utvärderas på metanproduktion, ekonomi, mjölk- och köttproduktion.

Hur ändras mjölkens kvalitet med kons ålder?

I en sista del kommer mjölkråvarans kvalité att undersökas. Äldre kor har i jämförelse med yngre kor ett högre celltal i mjölken, vilket ger mindre betalt i dagens mjölkbetalningsmodell. Frågan är dock om mjölkprocessegenskaperna (ex. ostmängd och mjölkproteinprofil) försämras med äldre kor.

Organisation och medel

Organisation: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Beviljade medel: 3 531 815 SEK


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70