Detaljerat program för Mjölkveckan 2023

Senast ändrad: 28 september 2023
Mjölk hälls ner i ett glas. Foto.

Här finns ett detaljerat program för Mjölkveckan 2023 med information om föredragen och talarna.

Onsdag 25 oktober:
Konferensen Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

Lokal: Aulan på SLU i Uppsala alternativt digitalt
Moderator: Malin von Essen

08-30-09.00: Registrering och fika

09.00 - 09.15: Margareta Emanuelson, SLU, och Mattias Norrby, Stiftelsen Lantbruksforskning, hälsar välkommen.

09.15 - 09.20: Moderator Malin von Essen inleder

09.20 - 10.20:

Svensk mjölkproduktion under 30 år - avgörande händelser och konsekvenser

Carin Martiin & Johan Karlsson, SLU

Den svenska mjölksektorn har sett en drastisk strukturomvandling under de gångna 30 åren. Johan Karlsson presenterar siffror på utvecklingen och vad den inneburit för primärproduktionens hållbarhet genom ett antal kvantitativa indikatorer på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I en historisk tillbakablick på förändringar på besättningsnivå (1980–2020) visar Carin Martiin hur trenden mot större och färre besättningar är en konsekvens av olika men ofta samverkande faktorer som mjölkpris, överproduktion, ny teknik, finansiering, politik, foder, avel och djuretik.

Johan Karlsson forskar om hållbara jordbruks- och livsmedelssystem vid SLU
Carin Martiin är agronom med en fot i ladugården och en inom forskningen. Carin är doktor i agrarhistoria och docent i ekonomisk historia.

10.20-10.45: Paus

10.45 - 11.45:

En miljömässigt hållbar mjölkproduktion - Indikatorer och rekommendationer

Pernilla Tidåker, SLU & Christel Cederberg, Chalmers

Att beskriva jordbrukets och matens miljömässiga hållbarhet med ett brett helhetsperspektiv är nödvändigt för att vi ska kunna fatta välgrundade beslut om framtidens jordbruksproduktion och dieter. Christel Cederberg visar på möjligheter och utmaningar i genomförande och användning av mer holistiska miljöutvärderingar med exempel från proteinfoderproduktion. Pernilla Tidåker beskriver sedan hur viktiga ekosystemtjänster kan fångas in med indikatorer och illustrerar hur dessa värden från svensk mjölkproduktion står sig i jämförelse med andra driftsinriktningar.

Christel Cederberg är bitr professor vid avd Fysisk Resursteori, Chalmers och forskar kring hållbara produktionssystem av biomassa och metoder för att mäta miljömässig hållbarhet.

Pernilla Tidåker är universitetslektor vid institutionen för energi och teknik, SLU, och undervisar och forskar om hur vi kan bedöma och utforma miljömässigt hållbara livsmedelssystem.

11.45 - 12.45: Lunch

12.45 – 13.15

Ökad livslängd hos mjölkkorna kan ge mindre miljöbelastning och bättre ekonomi

Mikaela Lindberg, SLU

Svenska mjölkkor har en genomsnittlig livslängd på ungefär fem år och många kor genomgår inte fler än två laktationer. Detta gör att det behövs många rekryteringskvigor vilket innebär att stora resurser går åt och miljöbelastningen blir högre än om mjölkkorna stannade kvar längre i produktionen. Jag kommer att berätta om hur vi simulerat olika skötselåtgärder som kan minska miljöbelastningen, förbättra ekonomin och förlänga livslängden hos mjölkkorna. Vi har också undersökt om mjölken påverkas av en ökad genomsnittsålder hos korna i besättningen.

Mikaela Lindberg är agronom och universitetslektor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

13.15 – 13.45

Improved feed efficiency is good for environment and economy

(på engelska)

Abdulai Guinguina & Mohammad Ramin, SLU

Despite the marked increase in milk production of Swedish dairy cows over the past 50 years, genetic selection for improved feed efficiency has been rather slow due to the inherent costs of measuring feed intake. Abdulai Guinguina will explore the use of CO2 as a proxy for feed efficiency in Nordic Red cows, offering a cost-effective alternative, which could transform future feed efficiency assessment of dairy farming in Sweden. Additionally, he'll uncover how mastitis not only impacts milk yield and feed efficiency in lactating dairy cows, but also has environmental implications, emphasizing the need for sustainable dairy practices. We are presently conducting a feeding trial at the Röbäcksdalen barn in Umeå, investigating the combined effects of a high-fat oat variety, cold-pressed rapeseed cake, and Bovaer on methane emissions and feed efficiency in dairy cows.

Abdulai Guinguina is a postdoctoral researcher at SLU and the Natural Resources Institute Finland (Luke)

Mohammad Ramin is an associate professor in the Ruminant Nutrition Unit at the Department of Animal Nutrition and Management, SLU, Sweden, located in Umeå

13.50 – 14.20:

Lönsamhet och hållbarhet i mjölkproduktionen – ett helhetsperspektiv

Helena Hansson, SLU

Volatila priser på såväl insatsvaror som levererad mjölk, och ett underliggande problem att skapa långsiktig lönsamhet utgör utmaningar för mjölkgårdar. Samtidigt behöver de var och en för sig och hela branschen fortsätta sin omställning till bättre hållbarhet. Det är inga små eller enkla utmaningar de står inför. Presentationen inleds med att diskutera lönsamhet, ekonomisk effektivitet och ekonomiska värden i mjölkproduktionen. Därefter presenteras en modell över ett hållbart livsmedelssystem och vi diskuterar vad den konkret kan innebära för mjölkgårdarna i deras arbete med att bli mer hållbara (i begreppets samtliga dimensioner). Avslutningsvis presenteras resultat från nyligen genomförda och pågående forskningsstudier som undersökt sambanden mellan lönsamhet eller ekonomisk effektivitet på gårdsnivå och andra hållbarhetsaspekter, framförallt kopplade till djurvälfärd hos mjölkgårdar.

Helena Hansson, professor i nationalekonomi med inriktning jordbrukssektorns ekonomi och programchef för Mistra Food Futures.

14.20 – 14.50: Fikapaus

14.50 - 15.20:

Mjölk i en hållbar kost – näringsrik och tillgänglig, men inte självklar och med utmaningar

Ulf Sonesson och Marta Bianchi, RISE

Det finns mycket som talar för att mjölk har en plats i en hållbar kost. I flera projekt har vi visat att mjölk faller hyfsat väl ut om man kombinerar näringsinnehåll med miljöpåverkan. Med detta sagt så är det inte bara frid och fröjd. Bland annat lyfter de nordiska näringsrekommendationerna främst fram negativ miljöpåverkan samt att mjölk har både styrkor och svagheter vad gäller hälsopåverkan. Om man lyfter blicken och ser på den bredare paletten av nyttor som mjölkproduktionen ger, eller skulle kunna ge, framträder en annan bild.

Ulf Sonesson är forskningsansvarig vid RISE Jordbruk & Livsmedel och AgrD och docent vid SLU.

Marta Angela Bianchi är projektledare inom Sustainable Nutrition vid RISE och är nutritionist och PhD.

15.25 - 16.25:

Vägar framåt för en hållbar svensk mjölkproduktion – allas ansvar

Paneldiskussion

16.25 – 16.30: Avslutning

Webbinarier 23 & 26 oktober

Måndag 23 oktober

10.00-10.25
Vallfoder till kor
Elisabet Nadeau, Hushållningssällskapet i Sjuhärad och SLU

10.35-11.00
Alternativa grovfoder – ångexploderat björkspån och ensilerad vass 
Torsten Eriksson & Bengt-Ove Rustas, SLU

Läs mer om webbinarierna 23 oktober här.

Torsdag 26 oktober

10.00-10.25
Avel för bättre fruktsamhet
Patricia Ask-Gullstrand, SLU

10.35-11.00
Ljus till kor
Sofia Lindkvist, SLU

Läs mer om webbinarierna 26 oktober här.


Kontaktinformation

Margareta Emanuelson
Universitetslektor, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Koordinator för Hållbar produktion och konsumtion av mjölk
Margareta.Emanuelson@slu.se, 018-67 16 49, 0703-35 74 70