Överkalkning

Senast ändrad: 01 juni 2016

De 10 sjöarna ingår i ett delprogram inom IKEU som pågick åren 2006-2010 med syfte att undersöka eventuella följder av att medvetet kalka med en hög kalkdos.

Syftet med att använda denna kalkningsstrategi är att kalkningen också ska ge effekter nedströms i vattensystemet. För att få en bild av eventuella effekter på livet i sjön som beror av höga kalkdoser, höga kalkhalter, högt pH och alkalinitet genomfördes provtagning av vattenkemi, plankton och bottendjur i sjöarna under åren 2006-2010. För att komplettera undersökningarna med data om fisksamhället genomfördes ett standardiserat provfiske i fem sjöar år 2009 och i resterande fem sjöar år 2010.

Objekten valdes ut i första hand bland rena åtgärdssjöar med hög alkalinitet, i andra hand bland kombinerade åtgärds- och målsjöar. Eftersom överdoserade sjöar ofta är små och används för att utjämna kalktillförsel till nedströms liggande målobjekt är alla sjöar relativt små.

 X-koordinat (RT-90)  Y-koordinat (RT-90)  Namn
 623304  145888  Lillasjön
 624015  143187   Stora Ålagylet
 632023  131345  Härbillingen
 635072  137217  Hagsjön
 643361  130371  Gärsjön
 644964  128088  Stora Silevatten
 654508  127219  Stora Vrångstjärnet
 656804  128027  Motjärn
 694411  155613  Kånkåstjärnen

 

I  Västra Hultasjön avslutades kalkningarna år 2010 och sjön överfördes då till delprogrammet "Kalkavslut".