Kalkade vattendrag

Senast ändrad: 01 juni 2016

Det ursprungliga vattendragsprogrammet omfattade 7 vattendrag, i huvudsak valda på grund av att undersökningar tidigare genomförts i dessa. Till år 1994 genomfördes en omfattande revidering av vattendragsprogrammet varvid flera vattendrag uteslöts och bland de som behölls flyttades vissa provtagningslokaler. I det nya programmet för rinnande vatten ingick inledningsvis totalt 15 kalkade vattendrag av vilka 12 fortfarande kvarstår. År 2005 tillkom 6 ytterligare vattendrag vilket ger totalt 18 vattendrag som ingår i programet idag. Urvalsgrunderna för vattendragen i 1994 års program var:

  • att vattendragen skulle vara fördelade över sex olika naturgeografiska regioner.
  • att inom varje region skulle tre vattendrag som representerar var sin kalkningsmetod ingå (uppströms sjökalkning, doserare och våtmarkskalkning).
  • att avrinningsområdet skulle domineras av skogsmark
  • att avrinningsområdets storlek låg i intervallet 25-250 km²
  • att öring ingick i fiskfaunan och att provtagningslokalerna dominerades av hårdbottnar
 Xkoordinat (RT-90)  Ykoordinat (RT-90)  Namn
 623265  136734  Rökeå
 624495  141023  Tosthultsån
 627329  134657  Blankan
 628918  133221  Lillån (Fylleån)
 630918  131602  Hovgårdsån
 636512  148894  Sällevadsån
 637597  131335  Ljungaån
 638300  250841  Hästgångsån
 638465  137573  Svanån
 654453  123326  Skuggälven
 662341  148103  Haraldsjöån
 664180  137230  Enån
 682643  156574  Enångersån
 683325  155490  Källsjöån
 695588  156997  Ådalsån
 696162  139931  Arån
 704600  167431  Stridbäcken
 706197  163689  Storselsån

 

Sidansvarig: tobias.vrede@slu.se