Undersökningsmoment

Senast ändrad: 23 november 2016

År 2016 genomför IKEU undersökningar i 20 sjöar och i 32 vattendrag. Ytterligare 10 referenssjöar undersöks med samma provtagningsprogram inom den nationella miljöövervakningen (NMÖ) och utnyttjas som referenser inom IKEU. Här visas vilka undersökningsmoment som genomförs i de aktiva delprogrammen (sjöar (pdf), vattendrag (pdf). Det finns också äldre data från sjöar och vattendrag som utgått ur IKEU-programmet, till exempel delprogrammen extensivundersökta sjöar och vattendrag samt överkalkade sjöar. 

 

 

 

Sjöar

 

Vattendrag

Undersökningsmoment

Antal
sjöar
Antal provtagnings-tillfällen per år Antal
vatten-drag
Antal provtagnings-tillfällen per år
 Vattenföring     19 Kontinuerlig mätning
 Temperatur, kontinuerligt 26 Kontinuerlig mätning 38 Kontinuerlig mätning
 Vattenkemi 26 8 41 12
 Sedimentkemi X      
 Växtplankton 26 4    
Vattenvegetation* X      
 Djurplankton 26 4    
 Bottenfauna** 26 1 41 1
 Fiskbestånd 26 1 41 1
 Metaller i fisk*** 17 1    
Paleolimnologi**** 12      
 Bentiska kiselalger   41 1
"Surstötsprogram"*****      19 se nedan
 Vattenstånd kontinuerligt     19 Kontinuerlig mätning

* Delprogrammet omfattar 16 sjöar

** Delprogrammet omfattar litoral och sub-litoral (profundal bottenfauna utgick 2010).

*** Kvicksilver i liten abborre analyseras i 17 sjöar varav 13 ingår i IKEU och 4 i nationella miljöövervakningen.

**** Påbörjades 1998 och avslutades 2003.

***** Veckovis kemiprovtagning under våren och hösten, kontinuerlig vattenståndsmätning