Gyltigesjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

Gyltigesjön har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Gyltigesjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Gyltigesjön

EU_CD SE629489-133906, län N (Hallands län)

Sjönummer 629489-133906, h.ö.h. 65,7 m, Flodområde 100, Fylleån

Den första kalkningen genomfördes 1982.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form*

Total area (km2) 0,395
Vattenytans area (km2) 0,395
Vattenvolym (Mm3) 3,59
Volym epilimnion (0-10 m) (%) 75
Maximalt djup (m) 20,0
Medeldjup (m) 9,1
Mediandjup, D50 (m) 8,3
Total strandlinjelängd (km) 3,95
Strandflikighet (%) 177
Total bottenareal (km2) 0,400
Bottenareal i epilimnion (%) 58

* Ekolodad 1998, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 172,0
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 23
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,03

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  10472.5  60.7
  Sankmark normal/svårframkomlig  4400.3  25.5
  Öppen mark  1331.7  7.7
  Vatten  1039.6  6
  Total yta / andel klassat  17244  100

Vattendragslängder

Mindre diken etc: 234.745 km
Bäckar: 0 km
Åar: 8.052 km
Totalt: 242.797 km