Källsjön

Senast ändrad: 10 september 2020

Källsjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Källsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Källsjön

EU_CD SE683582-154935, län X (Gävleborgs län)

Sjönummer 683582-154935, h.ö.h. 232 m, Flodområde 46, Nianån

Den första kalkningen genomfördes 1984.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten, Källsjön

Storlek och form*

Total area (km2) 0,224
Vattenytans area (km2) 0,224
Vattenvolym (Mm3) 1,75
Volym epilimnion (0-6 m) (%) 58
Maximalt djup (m) 17,4
Medeldjup (m) 7,1
Mediandjup, D50 (m) 5,0
Total strandlinjelängd (km) 2,44
Strandflikighet (%) 139
Total bottenareal (km2) 0,246
Bottenareal i epilimnion (%) 50

* Ekolodad 1999, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2) 16,4
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 12
  • Teor. vattenomsättningstid (år) 0,28

Dämd, men vattenföringen ej reglerad

Omgivning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Tät barrskog  623,3  37,5
  Gles barrskog  79,9  4,8
  Igenväxande hygge  297,8  17,9
  Ungskog (tall gran)  82,8  5
  Fastmattemosse  78,1  4,7
  Lösbottenkärr  242,6  14,6
  Nytt hygge (1992)  126,5  7,6
  Torv eller torvtäkt  2,4

 0,1

  Lövskog, lövsly  84,5  5,1
  Vatten  38,6  2,3
  Bar jord, bar åkermark mm  3,6  0,2
  Gräsytor  1,5  0,1
  Total yta / andel klassat  1661.2  100

 

Vattendragslängder

Vattendrag
Längd (km)
minde diken etc
0
bckar
8,958
Âar
0
Totalt
8,958