Västra Skälsjön

Senast ändrad: 17 mars 2023

V. Skälsjön ingår i mätprogrammet kalkade sjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Västra Skälsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Västra Skälsjön

EU_ID: SE664620-148590, län U (Västmanlands län)

Sjönummer 664620-148590, h.ö.h. 233 m, Flodområde 61-123, Hedströmmen

Den första kalkningen genomfördes 1975.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

Sjöbassäng och vatten, Västra Skälsjön

Storlek och form*

Total area (km2) 0,406
Vattenytans area (km2) 0,406
Vattenvolym (Mm3) 3,00
Volym epilimnion (0-9 m) (%) 85
Maximalt djup (m) 18,7
Medeldjup (m) 7,4
Mediandjup, D50 (m) 7,0
Total strandlinjelängd (km) 2,86
Strandflikighet (%) 127
Total bottenareal (km2) 0,406
Bottenareal i epilimnion (%) 65

* Ekolodad 2001, Myrica AB

Andel av totalvolym i olika djupskikt

Djupkarta

Djupkarta i pdf-format

Hydrografi

Tillrinningsområdets areal (km2) 1,04
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 11,0
Teor. vattenomsättningstid (år) 6,0

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  103,3  71,4
  Brunmyr skogsklädd  0,3  0,2
  Vatten  40,8  28,2
  Berg i dagen i skog  0  0
  Brunmyr öppen  0,2  0,1
  Öppen yta utan skogskontur  0  0
  Total yta / andel klassat  144,6  100

Vattendragslängder

 

Vattendrag Längd (km)
Mindre diken etc 0.42
Bäckar 0.097
Åar 0
Totalt 0.517