Fräcksjön

Senast ändrad: 10 september 2020

Fräcksjön ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Fräcksjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Fräcksjön

EU_CD SE645289-128665, län O (Västra Götalands län)

Sjönummer 645289-128665, h.ö.h. 58 m, Huvudflodområde Göta älv 108

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,276
Vattenytans area (km2) 0,276
Vattenvolym (Mm3) 1,624
Volym epilimnion (0–5 m) (%) 68
Maximalt djup (m) 14,5
Medeldjup (m) 6,0
Mediandjup, D50 (m) 6,0
Total strandlinjelängd (km) 3,59
Strandflikighet (%) 182
Total bottenareal (km2) 0,277
Bottenareal i epilimnion (%) 41

 

Andel av totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 4,26
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 16,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,8

Strandzon

  • Area<2m djup/area totalt (%): 14

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog barr- och blandskog  357.7  79
  Annan öppen mark  13.1  2.9
  Brunmyr skogsklädd  29.5  6.5
  Hygge  15  3.3
  Berg i dagen öppen mark  1  0.2
  Berg i dagen i skog  5.8  1.3
  Brunmyr öppen  2.7  0.6
  Vatten  28  6.2
  Öppen yta utan skogskontur  0  0
  Total yta / andel klassat  452.8  100

 

Vattendragslängder

  • minde diken etc: 6.124 km
  • bäckar: 0 km
  • åar: 0 km
  • Totalt: 6.124 km