Årsjön

Senast ändrad: 20 mars 2023

Årsjön ingår i mätprogrammet referenssjöar.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Årsjön:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Årsjön

EU_CD SE656612-164132, län AB (Stockholms län)

Sjönummer 656612-164132, h.ö.h. 51 m, Kustområde 62/63

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 0,219
Vattenytans area (km2) 0,219
Vattenvolym (Mm3) 0,73
Volym epilimnion (0–5 m) (%) 58
Maximalt djup (m) 8,4
Medeldjup (m) 3,36
Mediandjup, D50 (m) 4,3
Total strandlinjelängd (km) 4,29
Strandflikighet (%) 258
Total bottenareal (km2) #
Bottenareal i epilimnion (%) 80

 

Andel av yta och totalvolym i olika djupskikt

 

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 1,04
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 11,0
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 1,36

Strandzon

  • Area<2m djup/area totalt (%): 27

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Berg i dagen i skog  126.5  64
  Brunmyr skogsklädd  19.3  9.8
  Berg i dagen öppen mark  0.2  0.1
  Brunmyr öppen  8  4
  Skog barr- och blandskog  21  10.6
  Öppen yta utan skogskontur  0.1  0.1
  Vatten  22.7  11.5
  Total yta / andel klassat  197.8  100

 

Vattendragslängder

  • Minde diken etc: 0.023 km
  • Bäckar: 0 km
  • Åar: 0 km
  • Totalt: 0.023 km