Utbildning och forskning om bekämpningsmedel pågår

Senast ändrad: 12 september 2016
Hjälpredan.jpg

För att minska riskerna med användning av växtskyddsmedel pågår både utbildningsprojekt för säkrare hantering i växtskyddsarbetet och forskningsprojekt för att finna metoder att minska belastningen på miljön.

Utbildning är viktigt

Greppa växtskyddet är ett informations- och utbildningsprojekt som drivs av LRF i samarbete med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Lantmännen, Kemikalieinspektionen och Svenskt Växtskydd, och syftar till att förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk. Här tillhandahåller man bland annat ”Hjälpredan för vindanpassade skyddsavstånd”, som ska hjälpa till att minska risken för vindavdrift.

Inom Odling i Balans drivs också växtskyddsprojekt, där man exempelvis har varit delaktig i utvecklingen av den svenska biobädden för säker påfyllning av sprutan. Inom EU har det bedrivits ett projekt, TOPPS, för utbildning av lantbrukare för att minska risken för spill vid påfyllning och rengöring av sprutan. Ett följdprojekt, TOPPS-provadis arbetar med att tillgängliggöra den kunskap som finns om sätt att minska vindavdrift och ytavrinning av växtskyddsmedel till omgivande miljö. En ytterligare aktör som försöker öka kunskaperna omkring säkert växtskyddsarbete är det nordiska golfförbundet genom forskningsstiftelsen Sterf, som bland annat arbetar med integrerat växtskydd.

Forskning pågår

Eftersom en stor del av de rester av växtskyddsmedel som påträffas i vatten transporteras genom markprofilen eller via ytavrinning kan det vara svårt att påverka enbart genom åtgärder vid själva bekämpningstillfället. Det är därför viktigt att finna metoder som kan begränsa dessa transportvägar, och en hel del forskning pågår. Bland annat har SLU och Hushållningssällskapen tillgång till ett antal försöksanläggningar där dräneringsvatten från enskilda försöksrutor kan samlas upp och analyseras och effekten av olika åtgärder studeras. Från en sådan undersökning har man sett att strukturkalkning minskar läckaget av glyfosat genom markprofilen. Glyfosat är ett av de växtskyddsmedel som mest frekvent påträffas i vatten.

Skyddszoner mot vattendrag tillhör de metoder som används för att minska risken för föroreningar både genom ytavrinning och genom vindavdrift. Forskning visar att de kan ha bra effekt men att det är viktigt att de placeras rätt i landskapet för att vara kostnadseffektiva.  Andra exempel på metoder som testats för att minska transporten av växtskyddsmedel till vatten är att åstadkomma meandring i diken på konstgjord väg genom sicksackplacerade barriärer.

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se