MACRO-verktyg för riskbedömning och riskhantering

Senast ändrad: 04 maj 2017

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel.

Syfte med verksamhetsområdet 

Det övergripande syftet med verksamhetsområdet är att vidareutveckla och underhålla skräddarsydda beslutsunderlagsverktyg för myndigheter som ansvarar för att minska påverkan av bekämpningsmedel på vattenmiljön i Sverige.

Under den första 5-årsperioden utvecklades modellverktyg för riskbedömning och riskhantering i olika skalor (fält, avrinningsområde, regionalt) och för olika användargrupper. Tre olika verktyg, alla baserade på MACRO-modellen (MACRO 5.2), har utvecklats.

Riskbedömningsverktyg

  • MACRO in FOCUS: riskbedömning vid registrering av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och inom EU
  • MACRO-DB: tillståndsprövning och rådgivning på fält- och gårdsnivå

Riskhanteringsverktyg

  • MACRO-SE: beslutsstöd på avrinningsområdes- och regionalskala t.ex. vattenförvaltningsarbetet

Genomfört arbete

Nicholas Jarvis har publicerat en artikel om adsorption i alven vilken visar att inte bara organiskt kol är avgörande utan även bindning till andra partiklar. Ladda ner den här  Se också en populärvetenskaplig kortversion av artikeln på svenska.

MACRO in FOCUS

På EFSA:s begäran har vi arbetat med en ny version av MACRO in FOCUS där PAT rutinen för att bestämma tidpunkt för besprutning har uppdaterats. 

MACRO-DB

Ny version klar i mitten av 2017

En ny version av MACRO-DB (4.2) har utvecklats under 2016 som inkluderar en förbättrad beskrivning av adsorption i alven. Ett fel hade tidigare uppdagats i beräkningen av grödans interception vid besprutning av bekämpningsmedel. Detta fel har åtgärdats i MACRO-DB (4.2). Ett antal testsimuleringar har genomförts för att ge en fingervisning om hur mycket dessa ändringar i modellen kan komma att påverka resultaten. Felet i koden i beräkning av interceptionen var endast märkbart för besprutning på våren på höstsådda grödor. Även för sådana situationer låg skillnader i det beräknade läckaget oftast inom en faktor två. MACRO-DB 4.2 kommer att släppas i mitten av 2017.

En uppdaterad version av Steg 1 har också tagits fram under året och kommer att släppas samtidigt. I den nya versionen kan resultat fås för 16 olika klimatzoner i södra Sverige (i stället för ett värsta-falls-klimat som det är idag), fler behandlingstidpunkter kan anges samt att spannet när det gäller inneboende egenskaper för substanserna som kan inkluderas i Steg 1 har utvidgats. Utvidgningen av Steg 1 har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Utbildningar och presentationer

Vi har hållit två kurser i MACRO-DB i samband med Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens seminarier om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden i Malmö respektive Stockholm. Totalt mer än 100 deltagare på kurserna. Vi har också hållt en kurs i Vara samt en kurs i Halmstad under året. Vi presenterade MACRO-DB med en poster på SETAC-konferensen i maj 2016.

MACRO-SE

Under 2016 avslutades utvecklings- effektiviserings- och konsolideringsarbetet med MACRO-SE. Det har nu blivit snabbare och enklare att leverera simuleringsresultat till intresserade myndigheter. Arbetet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Stöd för påverkansanalysen inom vattenförvaltningsarbetet

Under 2016 diskuterades hur MACRO-SE kan användas som stöd i vattenförvaltningens arbete. Diskussionerna fördes med Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, SGU och Naturvårdsverket och i ett möte med myndigheterna den 5 december diskuterades ett projekt under 2017-2018 för att utföra simuleringar med MACRO-SE. En projektplan är nu framtagen och arbetet påbärjat. Simuleringar göras för ytvatten och grundvatten för en större del av södra Sverige och ska kunna användas som underlag i vattenförvaltningens arbete med påverkansanalys och riskbedömning. För ytvatten kommer även FFI (Fast Flow Index) att användas. Detta index utvecklades av Nicholas Jarvis och Julien Moeys under 2015 och ger en mer generell bild av vilka områden som har stor risk för läckage av bekämpningsmedel via dränering eller ytavrinning/erosion och vilka som har lägre risk.

Bakgrund

Modeller integrerar och generaliserar kunskaper om de processer som styr spridningen av kemiska bekämpningsmedel i miljön och är därmed värdefulla och nödvändiga verktyg i det pågående arbetet med att minska miljö- och hälsoriskerna förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Modeller används inom registreringsprocessen för nya bekämpningsmedel samt för riskhantering av godkända produkter t.ex. för att prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden och hur olika motåtgärder kan minimera oönskade effekter.

Mycket av arbetet under den kommande 5-årsperioden kommer att fokusera på att minska osäkerheten i modellprediktioner samt öka trovärdigheten i och acceptansen för modellverktygen. Felaktiga prediktioner uppstår antingen på grund av orealistiska processbeskrivningar i modellen, avsaknad av viktiga processer eller felaktiga parametervärden. Osäkerheter i modellprediktioner kan därför endast minskas genom förbättringar i processbeskrivningar eller parameterestimeringsrutiner. Trovärdighet i och acceptans för modellverktygen uppnås genom validering d.v.s. jämförelser mellan modellprediktioner och uppmätta förluster av bekämpningsmedel.

Verksamhetsmål 2012 - 2016

1. Utveckla en ny version av grundmodellen MACRO (5.3) samt nya förbättrade versioner av MACRO-DB, MACRO-SE (och även MACROinFOCUS om detta krävs av European Food Safety Authority (EFSA)).

Mer information om hur vi arbetar finns i CKB:s ramprogram för 2012 - 2016

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016 

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande. 


Kontaktinformation
Nicholas Jarvis, Professor
Institutionen för mark och miljö, SLU
nicholas.jarvis@slu.se, 018-672465
Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se