MACRO-SE

Senast ändrad: 23 maj 2019

Vad är MACRO-SE?

MACRO-SE är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön (yt- och grundvatten) för regional skala. Det är baserat på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB. Den kan därför beskrivas som en variant på MACRO-DB som är tillämpbar på landskapsskalan. Med verktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedelstransport och prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden.

Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för myndigheter på avrinningsområdes- och regional skala, t.ex. inom vattenförvaltningsarbetet.

Genomfört arbete

Under 2018 slutfördes arbetet med MACRO-SE-simuleringar för vattenförvaltningsarbetet. Cirka 200 scenarier (kombination av substans, gröda, tidpunkt och län) har simulerats med MACRO-SE och dessa resultat har sedan aggregerats till ett resultat per substans och län. Resultaten rapporterades till Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna och var det huvudsakliga underlaget som användes i påverkansbedömningen och riskanalysen av bekämpningsmedel som genomfördes inom vattenförvaltningen, både för grundvatten och ytvatten. Under arbetet har vi haft en kontinuerlig kontakt och avstämning med myndigheterna med målet att utveckla modellen så att den svarar mot avnämarnas behov.

Under arbetet med simuleringarna och det efterföljande arbetet med sammanfattning av resultaten genomfördes även omfattande arbete med utveckling och rättning av buggar i modellen.

På gång

Under 2018 inleddes ett 3-årigt projekt med medfinansiering från Havs- och vattenmyndigheten med målet att utveckla nya versioner av MACRO-DB och MACRO-SE som är mycket lättare för CKB att underhålla och enklare och snabbare att köra och därmed mindre kostsamma för användarna. Simuleringsmodellen MACRO kommer att ersättas av en s.k. meta-modell som planeras vara gemensam för både DB och SE, vilket också skulle göra att dessa två verktyg blev fullt kompatibla med varandra. MACRO-DB-verktyget kommer att bestå av en enkel, snabb webb-applikation som till stor del liknar MACRO-DB Steg 1 idag. 


Verksamhetsansvarig

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se