MACRO-SE

Senast ändrad: 26 februari 2018

Vad händer nu?

Under 2016 avslutades utvecklings- effektiviserings- och konsolideringsarbetet med MACRO-SE. Det har nu blivit snabbare och enklare att leverera simuleringsresultat till intresserade myndigheter. Arbetet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Stöd för påverkansanalysen inom vattenförvaltningsarbetet

Under 2017 och 2018 pågår ett projekt medfinansierat av Havs- och vattenmyndigheten där vi gör simuleringar med MACRO-SE för ytvatten och grundvatten för en större del av södra Sverige. Resultaten ska i första hand kunna användas som underlag i vattenförvaltningens arbete med påverkansanalys och riskbedömning.

I december 2017 hade vi ett möte med alla berörda (Havs- och vattenmyndigheten,Vattenmyndigheterna, SGU, Naturvårdsverket och två länsstyrelser) där vi diskuterade preliminära resultat samt hur vi ska gå vidare med arbetet.

Vad är MACRO-SE?

MACRO-SE är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön (yt- och grundvatten) för regional skala. Det är baserat på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB. Den kan därför beskrivas som en variant på MACRO-DB som är tillämpbar på landskapsskalan. Med verktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedelstransport och prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden.

Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för myndigheter på avrinningsområdes- och regional skala, t.ex. inom vattenförvaltningsarbetet.

Underlag

Presentationer

Testing a regional scale pesticide fate model against monitoring data: necessity or endless quest?

Posters

Riskkartering av bekämpningsmedel med modellen MACRO-SE

MACRO-SE - Modell för kostnadseffektiv miljöövervakning av bekämpningsmedel

Climate change impacts on risks of groundwater pollution by herbicides: a regional scale assessment

Assessing pesticide leaching under climate change: The role of climate input uncertainty


Kontaktinformation

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se