MACRO-SE

Senast ändrad: 03 maj 2017

Vad händer nu?

Under 2016 avslutades utvecklings- effektiviserings- och konsolideringsarbetet med MACRO-SE. Det har nu blivit snabbare och enklare att leverera simuleringsresultat till intresserade myndigheter. Arbetet har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Stöd för påverkansanalysen inom vattenförvaltningsarbetet

Under 2016 diskuterades hur MACRO-SE kan användas som stöd i vattenförvaltningens arbete. Diskussionerna fördes med Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, SGU och Naturvårdsverket och i ett möte med myndigheterna den 5 december diskuterades ett projekt under 2017-2018 för att utföra simuleringar med MACRO-SE. En projektplan är nu framtagen och arbetet påbärjat. Simuleringar göras för ytvatten och grundvatten för en större del av södra Sverige och ska kunna användas som underlag i vattenförvaltningens arbete med påverkansanalys och riskbedömning. För ytvatten kommer även FFI (Fast Flow Index) att användas. Detta index utvecklades av Nicholas Jarvis och Julien Moeys under 2015 och ger en mer generell bild av vilka områden som har stor risk för läckage av bekämpningsmedel via dränering eller ytavrinning/erosion och vilka som har lägre risk.

Vad är MACRO-SE?

MACRO-SE är ett scenariobaserat simuleringsverktyg (jord-gröda-klimat) för bekämpningsmedelförluster till vattenmiljön (yt- och grundvatten) för regional skala. Det är baserat på simuleringsmodellen MACRO 5.2 och delar samma rutiner för att estimera modellparametrar som MACRO-DB. Den kan därför beskrivas som en variant på MACRO-DB som är tillämpbar på landskapsskalan. Med verktyget kan man genomföra simuleringar av bekämpningsmedelstransport och prediktera risken för förluster av ämnen till vattenmiljön i olika typer av jordbruksområden.

Verktyget är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för myndigheter på avrinningsområdes- och regional skala, t.ex. inom vattenförvaltningsarbetet.

Underlag

Presentationer

Testing a regional scale pesticide fate model against monitoring data: necessity or endless quest?

Posters

Riskkartering av bekämpningsmedel med modellen MACRO-SE

MACRO-SE - Modell för kostnadseffektiv miljöövervakning av bekämpningsmedel

Climate change impacts on risks of groundwater pollution by herbicides: a regional scale assessment

Assessing pesticide leaching under climate change: The role of climate input uncertainty


Kontaktinformation

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se