Om oss

Senast ändrad: 07 mars 2018

CKB är ett nationellt kompetenscentrum för att bygga upp kunskap om hur användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruksområden påverkar miljön.

CKB:s uppgift

Verksamheten syftar till att ta fram och förmedla kunskap, dels så att effekterna på miljön kan beskrivas och predikteras på ett tillförlitligt sätt, och dels så att åtgärder kan vidtas för att påverkan på miljön av kemiska bekämpningsmedel ska ligga inom acceptabla gränser.

CKB ska fungera som ett samarbetsorgan för forskare och institutioner vid SLU och intressenter utanför universitetet för samverkan och samplanering av insatser när det gäller kemiska bekämpningsmedel. CKB skall även fungera som en neutral mötesplats för diskussioner mellan universitet, myndigheter och näringsliv om användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer i instruktionen

Organisation

CKB leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. En styrgrupp bistår föreståndaren i beslut om inriktning, prioriteringar och budget, samt följer löpande upp och utvärdera verksamheten. En verksamhetsgrupp som består av forskare vid SLU som representerar ämnesområdet ska vara rådgivande när det gäller verksamhetens genomförande och vetenskapliga utveckling. CKB är placerat vid Institutionen för vatten och miljö där Willem Goedkoop är prefekt.

Till centrat är också en referensgrupp knuten, vilken består av en ordförande från SLU och av representanter för viktiga avnämare – Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, LRF, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Svenskt Växtskydd, SGU och Vattenmyndigheterna.

Bakgrund

Motivet för att starta CKB var att samhället behöver en ökad kunskap om spridning, halter och effekter av bekämpningsmedel i miljön för att kunna kontrollera om användningen av dessa ämnen innebär några betydande risker för miljön. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket behöver också tillgång till expertstöd för sin myndighetsutövning för att följa upp t ex EU:s direktiv och våra nationella miljömål.

Vid SLU bedrivs den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel och här finns kunskap om bekämpningsmedlens spridning och effekter i miljön, liksom ett ackrediterat laboratorium för pesticidanalyser. För att behålla och utveckla befintlig kompetens, få en kraftfull samverkan inom universitetet och svara upp mot efterfrågan från myndigheter och andra avnämare inrättade SLU ett kompetenscentrum med fokus på kemiska bekämpningsmedel i miljön år 2006.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), SLU
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se