Underlag för åtgärder

Senast ändrad: 04 maj 2017

Rester av kemiska bekämpningsmedel förekommer regelbundet i ytvatten och fynd av dem görs även i grundvattentäkter. Flera studier visar att punktkällor utgör en av de viktigaste orsakerna till sådan förorening, men i takt med att man i större utsträckning arbetar förebyggande för att minska spill i jordbruket får den diffusa spridningen av bekämpningsmedel större betydelse.

Syfte med verksamhetsområdet

Ett av huvudsyftena med CKB:s verksamhet är att på olika sätt ta fram underlag och handledning som kan användas av lantbrukare, rådgivare, myndigheter och andra aktörer i deras arbete för att minska risken för spridning av bekämpningsmedel till miljön. Här vill vi lyfta fram och på ett tydligare sätt presentera hur vi arbetar med åtgärdsrelaterad verksamhet. Alla aktiviteter som presenteras här finns redan beskrivna under respektive verksamhetsområde.

Genomfört arbete 

MACRO-DB och MACRO-SE

Arbetet med riskbedömningsverktyget  MACRO-DB bedrivs inom verksamhetsområdet kring verktyg för riskbedömning och riskhantering samt samverkan och utbildning. Flera utbildningar, presentationer och diskussioner om MACRO-DB har hållits under 2016 och vi har tagit fram nya version av MACRO-DB steg 1 och steg 2 vilka kommer att publiceras i mitten av 2017.

Riskhanteringsverktyget  MACRO-SE hanteras inom verksamhetsområdet verktyg för riskbedömning och riskhantering samt samverkan och utbildning. MACRO-SE är ett nyutvecklat verktyg som kommer kunna användas både av myndigheter och inom forskningen. Utvecklingen till ett fullt fungerande och effektivt verktyget har just avslutats med medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten. Under 2017 kommer simuleringar för södra sverige att genomföras som stör för påverkansanalysen inom vattenförvaltningsarbetet.

Forskning och utveckling kring spridningsvägar

Ett forskningsprojekt finansierat av SLF där vi ska kvantifiera den relativa betydelsen av de olika spridningsvägarna för bekämpningsmedel i ett område pågår. Arbetet bedrivs inom verksamhetsområdet kring spridningsvägar och syftar i slutändan till att kunna bedöma vilka motåtgärder som har störst effekt vid olika förhållanden.

Fältförsök för att studera läckage av bekämpningsmedel via ytavrinning och dräneringsrör i en  fältanläggning med skyddszoner i Krusenberg, Uppsala som startade 2012 har nu avslutats och två vetenskapliga artiklar har publicerats. Läs mer under verksamhetsområdet kring spridningsvägar. Där beskrivs även annat pågående arbete för att bättre kunna kvantifiera och modellera ytavrinning till följd av konsolidering och skorpbildning. Frysning av marken kan också påverka läckaget av bekämpningsmedel vilket vi studerar inom samma verksamhetsområde.

Åtgärder mot vissa utpekade "problemsubstanser"

Under 2015 och 2016 utförde CKB en omfattande screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten inom verksamhetsområdet Miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket. Underlaget ärbl.a. tänkt att ligga till grund för att Naturvårdsverket ska föreslå åtgärder om nödvändigt. Som en uppföljning av screeningen finansierade Naturvårdsverket ett arbete med att göra en utredning av de substanser som återkommande överskrider sina riktvärden i ytvatten. För projektet identifierades 12 olika substanser att undersöka närmare. Arbetet bedrivs inom verksamhetsområdet Miljöövervakning.

Bakgrund

Rester av kemiska bekämpningsmedel förekommer regelbundet i ytvatten och fynd av dem görs även i grundvattentäkter. Flera studier, t.ex. i Sverige, Danmark, Tyskland och England visar att punktkällor utgör en av de viktigaste orsakerna till sådan förorening,  men i takt med att man i större utsträckning arbetar förebyggande för att minska spill i jordbruket får den diffusa spridningen av bekämpningsmedel större betydelse.

Sveriges miljökvalitetsmål om giftfri miljö har som ambition att halterna av naturfrämmande ämnen i naturen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Därtill finns EU:s två ramdirektiv kring hållbar användning av bekämpningsmedel samt vattenförvaltning som sätter fokus på arbetet med åtgärder för att minska förorening av miljön.

Ett av huvudsyftena med CKBs hela verksamhet är att på olika sätt ta fram underlag och handledning som kan användas av lantbrukare, rådgivare, myndigheter och andra aktörer i deras arbete för att minska risken för spridning av bekämpningsmedel till miljön.

Verksamhetsmål 2012 - 2016

  1. Vidareutveckla och kommunicera riskbedömningsverktyg som kan ligga till grund för beslut som medför minskade risker för spridning av bekämpningsmedel till vattenmiljön. Arbete bedrivs under verksamhetsområdet kring modeller.
  2. Dimensionera olika transportvägars relativa betydelse för förluster av bekämpningsmedel till vattenmiljön, som en grund för att kunna sätta in åtgärder där de gör mest nytta. Arbete bedrivs under verksamhetsområdet kring spridningsvägar.
  3. Utvärdera vilka grödor som ger det största bidraget till toxisk exponering av vattenlevande organismer, detta för att kunna rikta åtgärderna så att påverkan på miljön minskas så mycket som möjligt. Arbete bedrivs under verksamhetsområdet kring miljöövervakning
  4. Testa om det går att identifiera avrinningsområden med hög risk för stora förluster av bekämpningsmedel genom att jämföra transport via snabba flöden med miljöövervakningsdata över användning, förluster och koncentrationer av bekämpningsmedel. Arbete bedrivs under verksamhetsområdet kring spridningsvägar.

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande.


Kontaktinformation

Alla aktiviteter som rör åtgärder bedrivs inom andra verksamhetsområden. För kontakt hänvisas främst till verksamhetsansvarig för respektive område.

För mer generella frågor kontakta:

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), SLU
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se