Biologiska effekter

Senast ändrad: 15 februari 2019
vattendrag_foto_M.Östlund.jpg

Miljöpåverkan från bekämpningsmedel bedöms idag i huvudsak utifrån kemiska analyser av vatten. Kopplingen mellan halter i vatten och sediment och verkliga biologiska effekter är dock osäker.

Vattenorganismer i jordbruksområden exponeras också för ett flertal ämnen samtidigt, vilket gör det svårt att bedöma enbart utifrån kemiska analyser vilken den samlade effekten blir. Det finns därför ett fortsatt stort behov av att utveckla metodik för att kvantifiera och bedöma de biologiska effekterna växtskyddsmedel i enskilda vatten.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet är att studera bekämpningsmedelsanvändningens effekter på akvatiska ekosystem i det svenska jordbrukslandskapet. Den planerade verksamheten syftar till att stärka kompetensen om biologiska effekter av bekämpningsmedel och utgör en del i utvecklingen av ett system för bedömning av bekämpningsmedelspåverkan med biologiska indikatorer. Olika ansatser ska göras för att utveckla metoder som kan skilja påverkan av bekämpningsmedel från annan påverkan, exempelvis övergödning och förändringar i hydromorfologi.

CKB:s arbete är inriktad på effekter på akvatiska ekosystem, men en sammanställning av växtskyddsmedels påverkan på landlevande djur och växter har genomförts. Sammanställningen resulterade i rapporten Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Det finns också ett avsnitt om Påverkan på biologisk mångfald av landlevande arter på CKB:s sidor Information om bekämpningsmedel i miljön.

Verksamhetsmål 2018 - 2022

Under 2019 fortsätter arbetet med att utvärdera området samt att besluta om hur arbetet ska bedrivas resterande del av 5-årsperioden. I december 2018 hölls ett möte med berörda myndigheter där vårt arbete presenterades och planerna för kommande arbete diskuterades, detta kommer ligga som grund för den fortsatta planeringen.

Pågående arbete

Biologisk övervakning

CKB genomför årlig provtagning av bottenfauna och kiselalger i fyra vattendrag i södra Sverige. Alla fyra vattendragen ligger i de så kallade typområdena där nationell övervakning av växtskyddsmedel utförs, vilket innebär att funna halter växtskyddsmedel kan kopplas till biologin.

Exempel på genomfört arbete

Screeningstudien

Under 2015 provtogs 32 vattendrag i jordbruksbygder med avseende på ett antal biologiska variabler (påväxtalger, meiofauna och makroskopisk bottenfauna) och med avseende på oorganisk vattenkemi (närsalter, metaller, alkalinitet, m.m.). 2016 återbesöktes 13 av vattendragen. Vattendragen ingick också i den screening av bekämpningsmedel som SLU utförde på uppdrag av Naturvårdsverket 2015–2016 så data finns för både halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologin.

Läs en sammanfattning av rapporten här: Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Ladda ned rapporten här: Willem Goedkoop & Maria Kahlert. 2018. Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag. CKB rapport 2018:2.


Verksamhetsansvarig

Simon Hallstan, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
simon.hallstan@slu.se, 018-673160

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se