Kemisk analyskompetens

Senast ändrad: 20 december 2017

För att kunna förstå orsaken till miljöproblem och att förebygga problem som skulle kunna orsakas av kemiska bekämpningsmedel, krävs mycket god kunskap om vilka bekämpningsmedel som förekommer i miljön och i vilka halter. Det kommer ständigt nya medel på marknaden och många av ämnena är giftiga vid mycket låga koncentrationer. Detta ställer stora krav på att ständigt utveckla nya och förbättrade analysmetoder.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet är att upprätthålla analyskompetens av hög nivå så att relevanta kemiska bekämpningsmedel och eventuella viktiga nedbrytningsprodukter till dessa, kan bestämmas i halter som kan ge upphov till biologiska effekter i miljön.

Verksamheten ska även bistå myndigheter såväl som andra verksamhetsområden inom CKB med kemisk analyskompetens.

Genomfört arbete

Förbättrad sedimentprovtagning- och analys

Arbete pågår med att förbättra sedimentprovtagning- och analys. Sedimentproverna behöver på ett bättre sätt återspegla hela odlingssäsongen. En ny sedimentfälla har utvecklats och testades i en pilotstudie 2015. Under 2017 har ytterligare provtagning gjorts i de sex lokaler som ingår i den ordinarie miljöövervakningen av pesticider i sediment. Arbete med att utveckla analysmetodiken för sediment och inte minst utöka antalet bestämbara pesticider pågår. Så fort dessa nya metoder utvecklats färdigt kommer de insamlade sedimenten att analyseras och resultaten jämföras med befintlig metodik.

Jämförelse av provtagningsmetoder

Under 2015 placerades ett större antal passiva provtagare ut i sydsvenska vattendrag. I ett antal av dessa vattendrag utfördes även en förtätad momentanprovtagning samt tidsintegrerad provtagning med TIMFIE-provtagaren. De kemiska bestämningarna har slutförts under 2016 och data från dessa tre provtagningsstrategier är sammanställda och preliminära resultaten presenterades under en workshop om provtagningsmetodik anordnad av CKB för bl.a. Länsstyrelser i november 2016. En rapport kommer tas fram under 2018 där de olika provtagningsmetodikerna jämförs. Tillsammans med tidigare års erfarenheter av passiva provtagare kommer också resultaten från dessa fältförsök ligga till grund för en rekommendation från CKB om användbarheten av passiva provtagare för bestämning av pesticider i svenska vatten. Arbetet bedrivs tillsammans med verksamhetsområdet Miljöövervakning.

Vidareutveckling av TIMFIE-provtagaren

Arbetet med att vidareutveckla TIMFIE-provtagaren för tidsintegrerad vattenprovtagning med kontinuerlig fastfasextraktion i fält, pågår. Under 2017 har TIMFIE-provtagare legat ute i två av typområdena där provtagning samtidigt sker för den nationella miljöövervakningen, resultaten ska sammanställas och publiceras under 2018. Vi provtar även med TIMFIE utanför några växthus i en omfattande studie som finansieras av Naturvårdsverket och som beskrivs närmare under Miljöövervakning.

Arbetet med att inkludera nya ämnen i analysen fortsätter. Vi har på ett bra sätt fått in flera syror i metoden, t.ex. bentazon. 

Metodiken för TIMFIE presenterades i en poster på konferensen "Pesticide Behaviour in Soils, Water and Air" i York 30 aug - 1 sep 2017

Söka efter bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter på ett mer förutsättningslöst sätt

Ett nytt analysinstrument köptes in till Instutionen för vatten och miljö för några år sedan och under 2017 har CKB varit delaktiga i en "Suspect screen”-studie tillsammans med forskare på institutionen. I ett antal prover från den nationella miljöövervakningen har vi letat brett efter ämnen på en lista bestående av alla växtskyddsmedel som varit godkända i Sverige samt många av deras nedbrytningsprodukter. Ett 30-tal potentiellt "nya" ämnen har hittats och vi arbetar nu vidare med att på ett mer riktat sätt identifiera dem och jämföra mot standarder för verifiering.

Bakgrund

För att kunna förstå vilken effekt kemiska bekämpningsmedel har på olika delar av miljön måste man kunna mäta vilka bekämpningsmedel som förekommer och vid vilka halter. Man måste också ha långa dataserier för att kunna dra några slutsatser om observerade biologiska effekter har ett samband med bekämpningsmedelens förekomst eller om de beror på naturliga variationer. Eftersom många kemiska bekämpningsmedel är toxiska även vid mycket låga koncentrationer, samt att de uppträder i miljöer där även många andra typer av kemiska föreningar uppträder, krävs en mycket specialiserad utrustning för att säkert kunna analysera det enskilda bekämpningsmedlet vid tillräckligt låg koncentration.

Moderna bekämpningsmedel bryts ofta ned relativt snabbt i miljön, ofta till mindre toxiska nedbrytningsprodukter, men i vissa fall är även nedbrytningsprodukterna toxiska. För att effektivt kunna skatta de olika bekämpningsmedlens påverkan på miljön krävs alltså dels kunskap om hur de olika bekämpningsmedlen bryts ned i naturen och dels metoder för att kunna bestämma även dessa nedbrytningsprodukter vid låga koncentrationer.

Förslag på vilka ämnen som vi ska sträva efter att kunna bestämma med våra analysmetoder kommer bland annat från arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten och det svenska vattenförvaltningsarbetet. Vi använder också uppgifter om förbrukning och toxicitet av den aktiva substansen, för att skatta relevansen, och komplettera listan på ämnen som bör kunna mätas. Denna planering görs i nära samarbete med bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kemikalieinspektionen.

Verksamhetsmål 2012 - 2017

  1. Upprätthålla analyskompetens av hög nivå
  2. Testa in nya aktuella bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter i befintliga multimetoder
  3. Sätta upp specialmetoder för de analyter som inte kan analyseras med hjälp av dessa multimetoder
  4. Samtliga metoder som tas fram och används ska vara väl kvalitetssäkrade 
  5. Sätta upp analysmetoder för analys av bekämpningsmedel i olika typer av komplexa matriser
  6. Sätta upp analyssystem för att effektivare kunna leta efter bekämpningsmedel eller nedbrytningsprodukter på ett mer förutsättningslöst sätt

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016 

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande. 


Kontaktinformation

Ove Jonsson, kemist
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
ove.jonsson@slu.se, 018-67 30 61

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se