Miljöövervakning

Senast ändrad: 20 december 2017

Sverige har ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar, miljöövervakning är en grundbult i detta. Miljöövervakning av bekämpningsmedel sker både på nationell och regional/lokal nivå och det börjar nu finnas så mycket data att fördjupade analyser av materialet kan ge mycket intressanta resultat.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med CKB:s delprogram för miljöövervakningen är att öka förståelsen och användbarheten av de miljöövervakningsdata som finns. Dessutom kan medel från CKB användas till speciella riktade insatser i syfte att fördjupa tolkningsmöjligheterna, utveckla nya metoder eller stärka kvalitetssäkringen. CKB har också en viktig roll som expertstöd till regionala myndigheter som bedriver miljöövervakning.

Den löpande provtagningen och analysen av bekämpningsmedel finansieras alltså inte av CKB utan av Naturvårdsverket när det gäller den nationella övervakningen och regionalt/lokalt står olika aktörer som länsstyrelser och kommuner för kostnaderna.

Genomfört arbete

Uppföljande screening

Som en uppföljning av den nationella screeningen av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten som genomfördes under 2015 genomfördes en upprepad provtagning i 9 av de mest bekämpningsmedelsbelastade vattendragen även under 2016.  Syftet med den upprepade provtagningen var dels att visa på vilka variationer som kan förekomma från år till år samt att undersöka vad en tätare provtagning innebär för tolkningen av resultaten.

Generellt var det stora likheter mellan åren, men några prov från 2016 hade fler detekterade substanser och högre halter. Det var också högre andel riktvärdesöverskridanden under 2016. Resultaten finns nu i en rapport:

Utredning om substanser som återkommande överskrider sina riktvärden

Som ytterligare en uppföljning av 2015 års screening finansierade Naturvårdsverket ett arbete med att göra en utredning av de substanser som återkommande överskrider sina riktvärden i ytvatten. För projektet identifierades 12 olika substanser att undersöka närmare. 

En av de viktigaste slutsatserna var att se nationella riktvärdena som bl.a. används inom miljöövervakningen skiljer sig mycket från de värden för miljörisk som används på Kemikalieinspektionen vid godkännande av växtskyddsmedelsprodukter. Rapporten publicerades i oktober 2017 och fortsatt dialog med berörda myndigheter förs kring frågan om uppdatering av riktvärdena.

Jämförelse av provtagningsmetoder

Data från provtagningar med passiva provtagare, en ny tidsintegrerad provtagare (TIMFIE) som utvecklats av CKB inom Kemisk analyskompetens samt med tätare momentan provtagning som gjordes i samband med det stora screeninguppdraget 2015 sammanställdes under 2016. De preliminära resultaten presenterades under en workshop om provtagningsmetodik anordnad av CKB för bl.a. Länsstyrelser i november 2016. En rapport kommer tas fram under 2018 där de olika provtagningsmetodikerna jämförs. Tillsammans med tidigare års erfarenheter av passiva provtagare kommer också resultaten från dessa fältförsök ligga till grund för en rekommendation från CKB om användbarheten av passiva provtagare för bestämning av pesticider i svenska vatten. Arbetet bedrivs tillsammans med verksamhetsområdet Kemisk analyskompetens.

Screening av ytvatten vid växthus 2017-2018

Naturvårdsverket finansierar en studie där växtskyddsmedel mäts utanför växthus på 9 provplatser i Skåne. Syftet är att få en generell uppfattning om läckage från växthus. Har den förbättrade utbildningen och tillsynsprojektet kring växthus lett till minskade halter jämfört med undersökning gjord 2008? Provtagning genomförs var annan vecka under en hel årscykel (användningen är inte lika säsongsbunden som inom jordbruket) och information om användning tas in via intervjuer så att användning och halter i vattendragen av de olika substanserna kan kopplas ihop. Provtagningen avslutas i juni 2018 och slutrapport kommer i början av 2019.

Bakgrund

Sverige har ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar, miljöövervakning är en grundbult i detta. Systematiska mätningar av växtskyddsmedel i ytvatten påbörjades 1990. Sedan 2002 finns ett nationellt program för mätningar av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regn och luft. Huvudfokus är på jordbruksområden. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och finansiär för det nationella miljöövervakningsprogrammet. Inom Naturvårdsverkets program tas en stor mängd prover och resultaten finns tillgängliga via internet. Miljöövervakning bedrivs också av regionala myndigheter runt om i Sverige, vars resultat, tillsammans med andra regionala undersökningar, presenteras via den Regionala PesticidDatabasen RPD. Det börjar nu finnas så mycket data att fördjupade analyser av materialet kan ge mycket intressanta resultat t.ex. när det gäller att följa vilka effekter olika motåtgärder har gett.

Verksamhetsmål 2012 - 2017

 1. Bibehållen hög kvalitet på de data som samlas in inom det nationella miljöövervakningsprogrammet
 2. Öka förståelsen och användbarheten av miljöövervakningsdata genom bearbetning och analyser inom relevanta och efterfrågade områden
  1. Rapport kring vilka grödor som ger det största bidraget till toxisk exponering i vattendrag
  2. Rapport där ett svar på frågan om jordbrukspolitiska åtgärder får effekt försöker ges
  3. Inventering av befintlig information samt insamling av data angående dränering och diken i typområdena 
  4. Gör en uppskattning av vattenbalansen i typområdena
 3. En vägledning till tolkning av växtskyddsmedel i enstaka momentana vattenprover. Ska finnas på hemsidan
 4. Fortsätta testa och utveckla passiv provtagning av kemiska bekämpningsmedel samt tillgängliggöra kunskap som stöd till myndigheter och andra intressenter
 5. Mer kunskap om när de högsta halterna för olika bekämpningsmedel inträffar i en flödestopp och hur länge de varar
 6. Mer kunskap kring vilken betydelse depositionen har på halterna vi finner i vattenmiljön

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016 

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande.


Kontaktinformation

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Bodil Lindström, forskningsingenjör
Institutionen för vatten och miljö, SLU
bodil.lindstrom@slu.se, 018-671276

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se