Miljöövervakning

Senast ändrad: 15 maj 2017

Sverige har ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar, miljöövervakning är en grundbult i detta. Miljöövervakning av bekämpningsmedel sker både på nationell och regional/lokal nivå och det börjar nu finnas så mycket data att fördjupade analyser av materialet kan ge mycket intressanta resultat.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med CKB:s delprogram för miljöövervakningen är att öka förståelsen och användbarheten av de miljöövervakningsdata som finns. Dessutom kan medel från CKB användas till speciella riktade insatser i syfte att fördjupa tolkningsmöjligheterna, utveckla nya metoder eller stärka kvalitetssäkringen. CKB har också en viktig roll som expertstöd till regionala myndigheter som bedriver miljöövervakning.

Den löpande provtagningen och analysen av bekämpningsmedel finansieras alltså inte av CKB utan av Naturvårdsverket när det gäller den nationella övervakningen och regionalt/lokalt står olika aktörer som länsstyrelser och kommuner för kostnaderna.

Genomfört arbete

Uppföljande screening

Som en uppföljning av den nationella screeningen av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten som genomfördes under 2015 genomfördes en upprepad provtagning i 9 av de mest bekämpningsmedelsbelastade vattendragen även under 2016.  Utöver detta erbjöds även Länsstyrelserna att utöka provtagningen på samma sätt som under 2015 vilket innebar ytterligare 11 provtagningslokaler i 4 olika län. Syftet med den upprepade provtagningen var dels att visa på vilka variationer som kan förekomma från år till år samt att undersöka vad en tätare provtagning innebär för tolkningen av resultaten. Resultaten från projektet rapporterades till Naturvårdsverket under april 2017, efter återkoppling och ev ändringar kommer rapporten att publiceras på CKB:s hemsida. 

Utredning om substanser som återkommande överskrider sina riktvärden

Som ytterligare en uppföljning av 2015 års screening finansierade Naturvårdsverket ett arbete med att göra en utredning av de substanser som återkommande överskrider sina riktvärden i ytvatten. För projektet identifierades 12 olika substanser att undersöka närmare. En preliminär rapport har skickats och uppföljande möten kring resultaten planeras under våren.

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Under året skrevs en rapport med syfte att undersöka om de analyspaket för växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten som erbjuds av svenska laboratorier, och de analyser som faktiskt gjorts på uppdrag av vattenverk, omfattar alla relevanta substanser som kan förväntas förekomma i vattenmiljön. Även analysernas tekniska kvalitet har undersökts, med avseende på rapporteringsgränser och mätosäkerhet. Rapporten finansierades av Havs- och vattenmyndigheten, och den publicerades i både Havs- och vattenmyndighetens och CKB:s rapportserier. 

Jämförelse av provtagningsmetoder

Data från provtagningar med passiva provtagare, en ny tidsintegrerad provtagare som utvecklats av CKB (TIMFIE) och med tätare momentan provtagning som gjordes i samband med det stora screeninguppdraget 2015 sammanställdes under 2016. Resultaten från prover som tagits samtidigt med de olika provtagningsmetoderna jämfördes och dessa jämförelser kan utgöra en grund till vägledningen till tolkning av växtskyddsmedel i enstaka momentana vattenprover samt en rapport om användning av passiva provtagare.

Workshop om provtagningsmetoder

Den 24 november 2016 anordnades en workshop om olika provtagningsmetoder för Länsstyrelser och nationella myndigheter med intresse för miljöövervakning av växtskyddsmedel. Under dagen presenterades jämförelserna mellan de olika provtagningsmetoderna och en stor del av dagen viktes sedan åt diskussioner om olika metoder och tolkning av resultat. Resultaten och diskussionerna från workshopen kommer att användas som underlag då rapporterna skrivs under 2017. Arbetet med sammanställning av resultat och jämförelse mellan de olika provtagningsmetoderna, samt anordnande av workshopen, ärett samarbete med verksamhetsområdet Kemisk analyskompetens.

Bakgrund

Sverige har ett väl utbyggt system för att dokumentera tillståndet i miljön och dess förändringar, miljöövervakning är en grundbult i detta. Systematiska mätningar av växtskyddsmedel i ytvatten påbörjades 1990. Sedan 2002 finns ett nationellt program för mätningar av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, regn och luft. Huvudfokus är på jordbruksområden. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och finansiär för det nationella miljöövervakningsprogrammet. Inom Naturvårdsverkets program tas en stor mängd prover och resultaten finns tillgängliga via internet. Miljöövervakning bedrivs också av regionala myndigheter runt om i Sverige, vars resultat, tillsammans med andra regionala undersökningar, presenteras via den Regionala PesticidDatabasen RPD. Det börjar nu finnas så mycket data att fördjupade analyser av materialet kan ge mycket intressanta resultat t.ex. när det gäller att följa vilka effekter olika motåtgärder har gett.

Verksamhetsmål 2012 - 2016

 1. Bibehållen hög kvalitet på de data som samlas in inom det nationella miljöövervakningsprogrammet
 2. Öka förståelsen och användbarheten av miljöövervakningsdata genom bearbetning och analyser inom relevanta och efterfrågade områden
  1. Rapport kring vilka grödor som ger det största bidraget till toxisk exponering i vattendrag
  2. Rapport där ett svar på frågan om jordbrukspolitiska åtgärder får effekt försöker ges
  3. Inventering av befintlig information samt insamling av data angående dränering och diken i typområdena 
  4. Gör en uppskattning av vattenbalansen i typområdena
 3. En vägledning till tolkning av växtskyddsmedel i enstaka momentana vattenprover. Ska finnas på hemsidan
 4. Fortsätta testa och utveckla passiv provtagning av kemiska bekämpningsmedel samt tillgängliggöra kunskap som stöd till myndigheter och andra intressenter
 5. Mer kunskap om när de högsta halterna för olika bekämpningsmedel inträffar i en flödestopp och hur länge de varar
 6. Mer kunskap kring vilken betydelse depositionen har på halterna vi finner i vattenmiljön

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016 

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande.


Kontaktinformation

Bodil Lindström, forskningsingenjör
Institutionen för vatten och miljö, SLU
bodil.lindstrom@slu.se, 018-671276

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se