Nationell miljöövervakning

Senast ändrad: 15 november 2017
hagadalen415x211.jpg

Miljöövervakningens syfte

Miljöövervakningen av växtskyddsmedel startade år 2002 på nationell nivå med Naturvårdsverket som finansiär. Syftet med miljöövervakningen är att undersöka i vilken omfattning olika växtskyddsmedel läcker till omgivande vatten samt att följa den långsiktiga förändringen över tiden. Undersökningarna ingår i det nationella övervakningsprogrammet som undersöker jordbrukets påverkan på yt- och grundvattenkvalitet samt förekomst av växtskyddsmedel i luft och nederbörd.

Läs mer om miljöövervakning på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljöövervakningen ingår i de bägge programområdena Jordbruksmark och Luft.

Länk till mer information om den nationella miljöövervakningen av växtskyddsmedel och den data som samlas in.

Var proverna tas

Miljöövervakningen av växtskyddsmedel omfattar bäckar i fyra små avrinningsområden (800-1700 hektar) som representerar fyra stora jordbruksregioner i Sverige. Avrinningsområdena ligger i Skåne, Halland, Östergötland och Västergötland. Områdena kallas typområden eftersom de kan anses representera ett typiskt område i den regionen. Alla typområden består av omkring 90 procent åkermark. Lantbrukarna i typområdena intervjuas varje år om odlingen för att vi ska få en blid av vilka grödor som odlas och vilka växtskyddsmedel som använts vid olika tider på året. I miljöövervakningen ingår också två lite större skånska åar, en station på Söderåsen där regnvatten och luft provtas och från och med 2009 även en station för regnvatten i Aspvreten som ligger på östkusten.

Antal prover som samlas in

I typområdena provtas ytvatten, grundvatten och sediment. Provtagningen av ytvatten i typområdenas bäckar görs veckovis från maj till november. Grundvattenprover tas vid fyra tillfällen per år medan sediemnt bara samlas in vid ett tillfälle per år. Provtagningen av ytvatten i de två skånska åarna sker en till två gånger per månad från maj till november, i åarna tas också ett sedimentprov per år. Ett 15-tal prover med regnvatten och ett tiotal luftprover samlas in årligen.

Analyser

Alla analyser görs på det ackrediterade laboratoriet för organisk miljökemi på Institutionen för Vatten och miljö, SLU. Prover från ytvatten, grundvatten och regnvatten analyseras på ca 130 substanser. I luftproverna analyseras ca 70 ämnen och i sediment analyseras närmare 50 ämnen. När vi väljer vilka substanser som ska analyseras tar vi hänsyn till hur mycket ämnet används i typområdena, om ämnet har egenskper som gör det lättrörligt, hur toxiskt ämnet är. Alla vattendirektivets prioriterade ämnen som är växtskyddsmedel ingår i analyserna.

länk till laboratoriet  

Regional databas

Inom miljöövervakningen ingår också att samla in uppgifter om analyser av växtskyddsmedel i vattenprover som andra aktörer utför. Informationen samlas i den regionala databasen. Denna databas har en egen hemsida där du bland annat kan söka bland analysresultaten och se hur det ser ut i olika regioner i Sverige.

Länk till regionala databasens hemsida

Publikationer

länk till årliga rapporter och andra publikationer om växtskyddsmedel.


Kontaktinformation

Jenny Kreuger, forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
jenny.kreuger@slu.se, 018-672462, 0705-672462

Therese Nanos, Institutionen för vatten och miljö, SLU
therese.nanos@slu.se, 018-67 12 81