Informationsspridning och utbildning

Senast ändrad: 28 maj 2019

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från lantbrukare, tillverkare och myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet med verksamhetsområdet är att sprida den kunskap som genereras inom CKB samt förmedla det allmänna kunskapsläget gällande miljöaspekterna med kemiska bekämpningsmedel. Detta görs genom information på hemsidan, publikationer, presentationer samt möten och utbildningar. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom CKB:s kärnområde.

Genomfört arbete

Hemsidan

Sidorna Information om bekämpningsmedel i miljön är uppdaterade. Här har vi samlat kunskap om bekämpningsmedel, främst växtskyddsmedel, och deras spridning i miljön. Kunskapsunderlaget omfattar historik, användning, uppträdande och tillstånd i miljön, provtagning och analyser samt utbildning och forskning. 

Publikationer

Under 2018 och 2019 har följande rapporter publicerats och lagts ut på hemsidan:

Flera vetenskapliga artiklar där CKB varit involverade har publicerats under 2018 och 2019. Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Konferenser, möten och kurser

Representanter från CKB har under det senaste året deltagit och presenterat sitt arbete på olika internationella och nationella konferenser. Det var till exempel flera från CKB som åkte på IUPAC International Congress i Ghent i maj 2019. Där presenterade vi vårt arbete genom tre posters och två muntliga presentationer.

Alla presentationer samt posters från CKB återfinns under Posters och presentationer

Seminarier och kurser

  • Ett dialogmöte om utveckling av området Biologiska effekter anordnades i december 2018, med deltagare från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, Kemikalieinspektionen samt SLU där vi presenterade resultat och diskuterade myndigheternas behov.
  • Vi har det senaste året hållit två kurser i riskbedömningsverktyget MACRO-DB för miljöskyddsinspektörer anordnades av Ystad-Österlens miljöförbund respektive Länsstyrelsen i Östergötland. Därtill har vi medverkat med information om MACRO-DB vid en informationskväll som Länsstyrelsen i Östergötland anordnade för lantbrukare i Stångåns nyinrättade vattenskyddsområde. 

Bakgrund

Behovet av kunskap om bekämpningsmedel är fortfarande stort då nya typer av ämnen kontinuerligt introducerats och användningen har legat kvar på samma nivå sedan 90-talet. Förändringar sker på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.

CKB kommer att bidra med kunskap som särskilt berör svenska förhållanden. Vetenskaplig publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning genom rapporter och populärvetenskapligt material på svenska. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, t.ex. på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.

Verksamhetsmål 2018 - 2022

1. En uppdaterad och relevant hemsida
2. Sprida information och förmedla kunskap
3. Anordna kurser, workshops och seminarier


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se