Samverkan och utbildning

Senast ändrad: 04 maj 2017

Det finns ett stort och brett intresse i samhället kring kemiska bekämpningsmedel, hur de används och vilka effekter de har i miljön. Intresset kommer från jordbrukare, tillverkare, myndigheter som har ansvar för hur kemiska bekämpningsmedel används, men också från en bred miljöintresserad allmänhet.

Syfte med verksamhetsområdet

Syftet är att tillhandahålla utbildning kring, och föra ut den kunskap som genereras inom CKB, t.ex. genom att anordna kurser och workshops kring de verktyg som tas fram. CKB ska också sammanställa kunskap om kemiska bekämpningsmedel mer generellt, göra den tillgänglig för avnämare samt anordna utbildningar på området. På detta sätt blir CKB en mötesplats för forskare och andra intressenter inom vårt kärnområde.

Genomfört arbete

Hemsidan

Fem ny kortversioner av intressanta publikationer från CKB har lagts ut på hemsidan jan 2016.

Publikationer

Under 2016 har följande CKB-rapporter publicerats och lagts ut på hemsidan:

CKB har också tagit fram två underlagsrapporter till Havs- och vattenmyndigheten respektive Kemikalieinspektionen:

 • Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel (Underlagsrapport till Havs- och vattenmyndigheten 2016-09-30)
 • Analys av möjligheterna att använda resultat från PLAP-försöken i Danmark inom riskbedömningen för bekämpningsmedel i Sverige (Underlagsrapport till Kemikalieinspektionen 2017-01-31)

Flera vetenskapliga artiklar där CKB varit involverade har publicerats under 2016. Alla publikationer som CKB är inblandade i presenteras i publikationslistan.

Konferenser, möten och kurser

Internationellt

Representanter från CKB har under året deltagit och presenterat sitt arbete på olika internationella och nationella konferenser. Främst SETAC, Frankrike (tre presentationer och tre postrar). Nicholas Jarvis var inbjuden talare på Fresenius Conference, Tyskland. Alla presentationer samt posters återfinns under Posters och presentationer

CKB har anordnat

 • “Workshop on pesticide fate in soil and water in the northern zone” hölls 7-8 september på Ultuna. Detta är ett nordiskt/baltiskt samarbete och det här var andra året workshopen anordnades, första var i Ås i Norge 2014. Ett 60-tal personer deltog.
 • Workshop för länsstyrelserna m.f.l om provtagningsstrategier av växtskyddsmedel och tolkning av momentanprover hölls i november.

Dokumentation från båda tillfällena finns här.

MACRO-DB och MACRO-SE

Vi har hållit två kurser i MACRO-DB i samband med Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens seminarier om bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden i Malmö respektive Stockholm. Totalt mer än 100 deltagare på kurserna. Vi har också hållt en kurs i Vara samt en kurs i Halmstad under året. Mer information om MACRO-DB finns här.

Vi har haft fortsatt dialog med berörda myndigheter kring utveckling av MACRO-SE för påverkansanalys inom vattenförvaltningen. I december anordnade vi ett möte för att diskutera vägen framåt tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheterna och SGU. Mer information om fortsatta arbetet med MACRO-SE finns här.

Bakgrund

Behovet av kunskap om bekämpningsmedel har ökat under senare år då nya typer av ämnen introducerats och användningen återigen ökar efter att ha minskat under större delen av 90-talet. Mycket sker också på europeisk nivå t.ex. genom växtskyddsmedelsförordningen, direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel samt genom vattendirektivet. På nationell nivå får detta också konsekvenser genom ändringar i lagstiftningen. Även inom forskningen görs framsteg på området och mer kunskap om kemiska bekämpningsmedel och dess effekter i miljön byggs hela tiden upp. Detta sammantaget gör att det finns ett behov av informationsspridning och utbildning när det gäller spridning och effekter av bekämpningsmedel i miljön.

CKB bidrar med kunskap som berör särskilt svenska förhållanden. En vetenskaplig publicering av forskningsresultaten kommer att ske men det är viktigt att kunskapen även kommer till en bredare användning. Växtskyddsmedel i miljön är ett ämnesområde som ingår som en mindre del i många personers arbete, t.ex. på länsstyrelser och kommuner. Behov av vidareutbildning finns hos centrala, regionala och kommunala myndigheter, inom industrin och intresseorganisationer. Behovet av utbildning gäller naturligtvis också de studenter som kan komma att jobba inom området.

Verksamhetsmål 2012 – 2016

 1. En uppdaterad och aktuell hemsida som beskriver verksamheten inom CKB samt presenterar fakta om kemiska bekämpningsmedel och deras effekter i miljön 
  1. Kortversioner av de mest relevanta publikationerna presenterade på hemsidan
  2. Upprätta och hålla uppdaterad en lista med alla SLU:s kurser som innehåller moment om växtskyddsmedel
 2.  Att sprida information kring vad CKB gör och förmedla den kunskap som tas fram inom verksamheten
  1. Att publicera rapporter och skriva vetenskapliga artiklar kring resultat inom CKBs område              
  2. Delta och presentera resultat på konferenser och seminarier
  3. Ge ut broschyrer och annat informationsmaterial kring viktiga och efterfrågade områden
 3. Anordna kurser och workshops kring de verktyg som tas fram inom CKB
  1. Kurs i MACRO-DB
  2. Kurs i MACROinFOCUS
  3. Kurs i MACRO-SE
 4. Anordna seminarier och utbildningar kring efterfrågade ämnen                             
  1. Seminarieserie med inbjudna talare kring intressanta och efterfrågade ämnen
  2. Anordna olika sorters utbildningar vid behov
  3. Vid behov ordna en distanskurs på SLU kring kemiska bekämpningsmedel

Mer information

Klicka här för att läsa CKB:s ramprogram för 2012 - 2016

På grund av översyn av instruktionen är arbetet med ett nytt ramprogram fördröjt och detta program gäller fortfarande.


Verksamhetsansvarig

Mikaela Gönczi, biträdande föreståndare 
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), SLU
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05

Sidansvarig: mikaela.gonczi@slu.se