Om Markinventeringen

Senast ändrad: 09 maj 2019

Markinventeringen (MI) samlar in information om markförhållanden och markkemi från ca 20000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll omfattas. Provytorna återinventeras var tionde år.


Markinventeringen lämnar underlag till indikatorbaserad uppföljning av miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning" (för mer information se Miljömålsportalen ). Den utgör också underlag för markanvändningssektorn inom Sveriges internationella rapportering till FN:s "Klimatkonvention", samt "Kyotoprotokollet" och för beräkningar av kritisk belastning av svensk skogsmark, vilka efterfrågas av Luftkonventionen (LRTAP). MI:s data används också inom forskning, främst om skogsmarken och skogsekosystemet.
Markinventeringen har nära operativt samarbete med Riksskogstaxeringen (RT) och utförs på samma permanenta provytor som RT. Dataflödet i stort åskådliggörs enklast i en figur, se MI:s dataflöde.

Under namnet Ståndortskarteringen utfördes den första inventeringen 1983-1987. Den andra inventeringen pågick 1993-2002 och den tredje 2003-2012, då under namnet Markinventeringen. Nuvarande inventering pågår till och med 2022.

Resultat (från åren 1983-2002) finns bl.a. i informationssystemet MarkInfo. Se även publikationslistan!

Fakta:

utgör en del av Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram . Inventeringen utförs av institutionen för mark och miljö vid SLU och sorterar under Program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Sidansvarig: gunnar.odell@slu.se