Forskningsprojekt

Senast ändrad: 01 mars 2017

Inom forskningsprogrammet Mistra Biotech vill vi ta fram kunskap om bioteknik i växtförädling och djuravel, för att vi i Sverige ska kunna producera mer mat av hög kvalitet, som är hälsosam, till rimliga kostnader, med mindre insatser, minskad miljöpåverkan och friskare grödor och boskap. Vi forskar inom både natur- och samhällsvetenskap.

Frågeställningarna är generella för all växtförädling men vår forskning fokuserar på förädling av potatis, korn och havre och att göra fältkrassing (Lepidium campestre) till en odlingsvärd gröda. Vi använder både traditionella förädlingsmetoder, genetisk modifiering (GM) och nyare tekniker för att förändra viktiga egenskaper. I denna forskning ingår också metodutveckling av genetiska analysmetoder för förädling och avel.

Den samhällsvetenskapliga delen av forskningsprogrammet fokuserar på sociala, ekonomiska och etiska aspekter av användningen av bioteknik inom lantbruksproduktionen. Vi undersöker också frågor som rör lagstiftning, konsumenternas attityder och beteenden.

Via rubrikerna nedan kan du läsa om de olika forskningsprojekten i Mistra Biotech och hitta kontaktuppgifter till respektive ansvarig forskare.

Fältkrassing – utveckling av en ny oljeväxt för nordligt klimat

Potatis med förbättrad resistens, förändrad stärkelsekvalitet och förbättrat näringsupptag

Sjukdomsresistens i havre och korn

Analys av kvalitet och näringsinnehåll i fältkrassing och potatis

Fältvisningar

Husdjursavel – modellering, genetisk modifiering och genredigering

Utveckling av molekylära urvalsmetoder

Naturlighet, autonomi och rättvisa 

Handel och lagstiftning

  • Handelsregler och genmodifierade produkter
  • Värdekedjan för genmodifierat foder
  • Produktbaserad eller processbaserad lagstiftning
  • Trösklar vid introduktion av en ny gröda         


Den offentliga debatten om genteknik i lantbruket

  • Opinion och tillämpning av lagstiftning
  • Debatten om GM-foder i Sverige - konsekvenser för lantbrukare
  • Svenska lantbrukares och forskares perspektiv på genteknik    


Kommunikationsdesign

Framtidens policys och lagstiftning

 

Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se