Kommunikationsdesign

Senast ändrad: 20 juni 2018

Hur gör konsumenterna sina val i livsmedelsbutiken? Och vilken påverkan har information, om att genteknik använts för att ta fram produkterna, på dessa val? Med potatis och fältkrassing som exempel studerar vi om acceptansen för genteknik påverkas av information om växtförädlingens olika tekniker.

Tidigare forskning har visat att konsumenterna kan delas in i tre grupper med avseende på sina attityder till genmodifierad (GM) mat: 1. motståndare/pessimister, 2. risk-toleranta eller informationssökande, och 3. de som accepterar GMO/optimister. Sammantaget skapar storleken av respektive grupp en balans inom samhället för eller emot användningen av GM-tekniken. Vår forskning ger en teoretisk grund för hur olika faktorer påverkar acceptansen av nya livsmedel producerade med bioteknik. I tre delstudier utvecklar och testar vi olika budskap som är anpassade till särskilda konsumentgrupper. Första steget är att identifiera drivkrafterna och föreställningarna som ligger bakom de olika gruppernas inställning till GM-mat. Personerna i testet får frågor om hälso- och miljöaspekter av fältkrassing och potatis (som förädlas inom Mistra Biotech). Här bjuder vi även in representanter från livsmedelsindustrin och handeln för att få veta deras svar på samma frågor. De mest framträdande föreställningarna omvandlas till frågor som ingår i ytterligare undersökningar med många fler testpersoner. Vi använder både frågeformulär och experiment där vi testar hur informationens innehåll och format påverkar deltagarnas agerande. Utifrån indelningen i de tre ovan nämnda grupperna studerar vi hur graden av acceptans beror av den förståelse och kunskap som konsumenterna kan få genom att ta del av information om de GM-tekniker som växtförädlare använder. Vi studerar också hur social påverkan kan ändra graden av acceptans. Vi undersöker om graden av acceptans är bestående eller påverkbar, och vilka processer som i så fall ligger bakom en ändrad balans inom samhällskollektivet.

Kontakt: Carl-Johan Lagerkvist

 

Läs sammanfattningar av forskningsresultaten eller de vetenskapliga artiklarna.
Sidansvarig: anna.lehrman@slu.se