Sveriges kontaktpunkt för slakt

Senast ändrad: 14 juni 2018

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), SLU, är Sveriges kontaktpunkt för slakt och annan avlivning.

Här hittar du rapporter, artiklar och annat som har med slakt och avlivning att göra.  

 

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

EFSA-rapporter med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning:

DISA - Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning

Förordningen kräver kompetens för dem som arbetar med slakt eller annan avlivning av produktionsdjur (livsmedel, skinn, ull eller päls) och för dem som hanterar levande djur på slakteri. Personalen ska vara välutbildad och ha insikt i djurvälfärd då djur slaktas eller avlivas kommersiellt och då djuren utsätts för risker ur djurskyddssynpunkt samt för att begränsa stress, rädsla, smärta och lidande. Personalen erhåller kompetensbevis efter utbildning och examination och myndigheterna är skyldiga att se till att en sådan utbildning finns att tillgå. Jordbruksverket har därför finansierat en utbildning som är tillgänglig från och med 2013. SLU har arbetat fram faktainnehållet i ett internetbaserat utbildningsmaterial om slakt och avlivning (DISA), som omfattar 800 webbsidor med ca 700 fotografier och 150 videoklipp (figur 2). Projektgruppen har bestått av Anne Algers, som initierat projektet och varit ansvarig för koordinering av arbetet, samt sakkunniga från SLU, SCAW, SLV, SVA, Jordbruksverket och externa experter.

DISA tar exempelvis upp vad som sker när djur utsätts för hantering i högt tempo med åtföljande stress, buller och möten med okända artfränder och människor samt ger information om vilka effekter felaktig hantering av djur och redskap får för djurvälfärden samt lär ut korrekt djurhantering. SCAW är den enhet på SLU som kommer att ansvara för uppdatering och handläggningen av DISA-materialet i nära samarbete med Jordbruksverket.

Förordningen erbjuder, under en övergångstid som upphör 2015, att slakteripersonal kan ansöka hos Jordbruksverket om kompetensbevis baserat på yrkeserfarenhet, utan genomgången kurs eller examination. DISA erbjuder en uppdatering av senare rön om till exempel djurs förmåga att uppleva smärta samt nya bedövningsmetoder, som även slakteripersonal med lång yrkeserfarenhet och andra yrkeskategorier kan ha nytta av.

DISA är ett öppet material och tillgänligt för alla

DISA finns tillgänglig som en ”open educational resource” och nås via disa.slu.se. Materialet finns tillgängligt för den instans eller organisation som vill ordna kurser, för yrkesverksamma som vill stärka sin kompetens och för andra som är intresserade av djurvälfärd vid slakt.

En beskrivning av DISA-materialet finner du här.

Material från kurser, träffar och seminarier

HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien, 2015

Den 15 juli 2015 arrangerade Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) en workshop på HSA International Symposium i Zagreb, Kroatien.

Deltagare i workshopen var de nationella kontaktpunkterna* för EUs slakt- och avlivningsförordning 1099/2009 och det här var första gången de träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågor kring djurskydd vid slakt.

HSA (Humane Slaughter Association) International Symposium pågick den 16-17 juli 2015 och temat var djurvälfärd för livsmedelsproducerande djur under transport, försäljning och slakt.

*Alla EUs medlemsstater är sedan den 1 januari 2013 skyldiga att utse en kontaktpunkt för djurskydd vid slakt och annan avlivning. För Sveriges del innehar SCAW denna funktion.

Här hittar du material från workshopen:

Presentation Andrea Gervelmyer

Presentation Michael Marahrens

Presentation Antonio Velarde


Träffar för djurskyddsansvariga vid slakterier för fjäderfä samt för nöt, gris och lamm, 2017

Kursmaterial:

Lotta Berg, SCAW:
Introduktion

Standardrutiner och kompetensbevis fjäderfä

Standardrutiner och kompetensbevis röda köttet

Bedömning av bedövningskvaliteten fjäderfä

Bedömning av bedövningskvaliteten röda köttet

Paula Quintana Fernandez, KRAV:

Presentation av KRAV

Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne:

Omvärldsspaning

Naser Arzoomand, Livsmedelsverket:

Köttbesiktningsanmärkningar och slakterier som en källa till kunskap om djurhälsoläget.


Nordic Workshop on on-farm killing of poultry, 3 May 2018

Killing poultry for disease control. Practical experience in The Netherlands. (Marien Gerritzen)

On farm killing of poultry for disease control. Whole house gassing. (Marien Gerritzen)

On farm killing of poultry for disease control. Contingency plans. (Marien Gerritzen)

Whole-house carbon dioxide killing of laying hens - practical experiences (Lotta Berg, Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson)

Nitrogen Foam Delivery System (Julian Sparrey)

Hatcheries and individual birds (Julian Sparrey)

Containerised Gassing on Farm (Julian Sparrey)

SUMMARY

 

Mer material om slakt och avlivning

SCAW´s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning:

Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning. 

Vägledningar för djurtransporter

EU-kommissionens material för djurvälfärd under transporter.

En serie videofilmer om djurvälfärd under transport tas nu fram av EU-kommissionen. Filmerna visas på Youtube, se länkar nedan:

Good and Better practices in Pig Transport

Good and Better practices in Cattle Transport

Good and Better practices in Horse Transport

Good and Better practices in Sheep Transport

Mer material:

DISA - Utbildning i Djurvälfärd I samband med Slakt och annan Avlivning.

Beskrivning av DISA.

Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning, nummer 6, 2013.

Djurskyddsansvariga på slakterier. Broschyr, EU-kommissionen, 2012.

Avlivning av sport- och sällskapsdjur.

Stöddokument för hantering av djur vid trafikolyckor.

Hur man i samband med slakt genomför kontroller av att djuret är dött. Yttrande.

SLU efterlyser mer forskning om grisbedövning. SLU-nyhet 15 december 2017

EU-dokument – vägledningar för god praxis, djurskydd vid slakt

 

Sidansvarig: maria.lonn@slu.se