Om SCAW

Senast ändrad: 29 januari 2019
Griskultingar, foto: Josefina Zidar.JPG

SCAW ska främja forskning, stödja och bedriva fort- och vidareutbildning samt fylla en expertfunktion inom djurvälfärd och djurskydd.

SCAW jobbar brett med djurvälfärd- och djurskyddsfrågor. SCAW fungerar som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga verk och andra aktörer.

En viktig uppgift för SCAW är att upprätthålla goda kontakter med alla verksamheter och yrkeskategorier som jobbar med djurvälfärd. Det handlar om myndigheter, organisationer, näringslivets aktörer, länsveterinärer, djurskyddshandläggare, och sist men inte minst, allmänheten.

SCAW jobbar framförallt med frågor som rör lantbrukets djur och försöksdjur. Frågor som rör sällskapsdjur, vilt och fisk har också blivit en del av SCAWs verksamhet. 

Vårt uppdrag

Sverige ska ha ett gott djurskydd, och ska effektivisera djurskyddsverksamheten och göra den mer ändamålsenlig.

Forskning

SCAWs uppgift är att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd, både vid SLU och vid andra svenska universitet och högskolor. Tillsammans med forskarna identifierar SCAW var kunskapsluckorna finns och var det vetenskapliga läget är otydligt. Delar av dagens regelverk bygger exempelvis på äldre kunskap och som inte är uppdaterad i enlighet med nya forskningsrön. I samarbete med forskarsamhället prioriterar SCAW bland olika frågor, så att forskningen kan använda de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt.

SCAW delar inte ut forskningsmedel, men samlar forskarsamhället och agerar diskussionspartner gentemot anslagsgivare. På så sätt kan SCAW hjälpa till att höja kvaliteten på forskningen i djurvälfärdsfrågor på alla universitet och högskolor.

Europeiskt samarbete

Samarbete inom EU är viktigt för att uppnå ett gott djurhälsoläge och god djurvälfärd såväl i Sverige som i övriga EU. SCAW samarbetar med flera länder inom djurvälfärdsområdet. SCAW är med i NordCAW, som är ett nordiskt samarbete för att kommunicera inom djurvälfärd. SCAW var även med i framtagandet av ett europeiskt samordnat nätverk för djurskydd inom EU; EU Welnet.

Utbildning

SCAW stödjer och bedriver fort- och vidareutbildning. SCAW anordnar årligen seminarier inom området djurvälfärd och djurskydd för näringslivet, branschorganisationer och olika privata aktörer. SCAW erbjuder även webbutbildningar inom omådet. Du hittar information om aktuella seminarier och kurser här.

Expertfunktion

SCAW svarar regelbundet på remisser i ärenden som berör djurhållningsfrågor och är ett forum för att lyfta frågor om exempelvis lagstiftning. SCAW kan även föra frågor vidare till näringslivet och olika intresseorganisationer.

Vår vision

"Välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för detta ."

 

Varför är det viktigt med djurvärfärd?

"Man kan bedöma en nations moral efter hur den behandlar sina djur" sa Mahatma Gandhi. Även om det inte är hela sanningen så är helt klart djuretiska frågor en spegling av hur moget vi som samhälle är. Allt fler människor anser också att vi har en skyldighet att se till att djuren lever ett bra liv då vi använder djur för att tillgodose många av våra behov.

Det finns betydligt mer konkreta skäl till varför det är viktigt för oss att bry oss om hur vi behandlar våra djur. Djurens välfärd handlar om livsmedelssäkerhet. Vi blir vad vi äter. Har de djur vi äter levt bra liv blir de ofta bättre livsmedel än om de levt stressade och ohälsosamma liv. Det finns även många sjukdomar som sprids via djur. Med en bättre djurhållning kan vi minimera riskerna för både människor och djur att få dessa sjukdomar.

Djurvälfärd kan spara pengar

Det finns ingen motsättning mellan djurvälfärd och resultat för verksamheten. Djurvälfärd behöver inte kosta pengar i ett helhetsperspektiv. Den kan tvärtom spara pengar.

Vår historia

Bildande av Nationellt centrum för djurvälfärd,  SCAW

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, bildades 2008 för att ta hand om forsknings- och utbildningsfrågor inom djurvälfärd. I regeringens budgetproposition 2008 fick SLU uppdraget att bilda SCAW.

"I syfte att samla landets kompetens och samordna verksamhet inom djurskyddsområdet bör ett nationellt centrum för djurskyddsforskning inrättas av SLU. Centret bör svara för frågor vad gäller forsknings- och utbildningsverksamhet inom djurskyddsområdet och omfatta alla djurslag men med betoning på lantbrukets djur och försöksdjur." 

Ett europeiska djurvälfärdsprojekt 

En av drivkrafterna bakom bildandet av SCAW var det europeiska djurvälfärdsprojektet 'Welfare Quality Project'. Det finansierades av Europeiska kommissionen som en del av EU:s sjätte ramprogram och avslutades 2009. Detta projekt hade två mål: i) undersöka möjligheterna att ta fram en djurvälfärdsmärkning av livsmedel för att göra det möjligt för konsumenterna att aktivt kunna välja produkter baserat på djurens välfärd, ii) undersöka möjligheterna att ta fram djurbaserade indikatorer för djurhållningen. Djurhållningen ska baseras på indikatorer som utgår ifrån hur djuren reagerar och mår, och inte baseras på mått och regler satta av människor. 

Läs mer om Welfare Quality Project på www.welfarequality.net

Vår styrgrupp

Verksamhetsstyrning

SCAWs styrgrupp fastställer verksamhetsplanen och sätter även övriga ramar och inriktning för verksamheten. Styrgruppen fyller i stor utsträckning samma funktion för SCAW som styrelsen gör för ett företag.

Vilka är med i styrgruppen?

Styrgruppen består av ett antal meriterade forskare från SLU. Representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och länsstyrelserna är adjungerade till styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar

Ledamöter:               Harry Blokhuis, ordförande, SLU

                                   Kristina Dahlborn, SLU

                                   Linda Keeling, SLU

                                   Anna Wallenbeck, SLU

                                   Jean-Francois Valarcher, SLU

 

Adjungerade:            Lena Odland, Näringsdepartementet

                                   Helena Elofsson, Jordbruksverket

                                   Johan Olsson, länsstyrelsen

                                   Viveka Hillegaart, SCAW

                                   Margareta Stéen, SCAW

                                   Birgitta Staaf Larsson, SCAW

                                   Josefina Zidar, SCAW

 

Vår expertgrupp

Vad gör expertgruppen?

SCAW ska förmedla vetenskapligt grundad information till andra instanser, som exempelvis jordbruksverket och regeringen. SCAW har ett nätverk av experter på djurvälfärdsområdet att vända sig till för att införskaffa denna information. SCAW förmedlar sedan kontakter och kunskap från expertnätverket till dem som behöver den – regeringen, statliga myndigheter, verk och andra frågeställare. Om gruppen får frågor som medlemmarna inte själva kan svara på så kan expertgruppen bilda tillfälliga arbetsgrupper där även externa experter finns med, för att söka svar på frågan.

Expertgruppen lyfter även fram vilka forskningsområden som är särskilt viktiga att prioritera, samt identifierar nyckelområden för utbildning, i första hand fort- och vidareutbildning.

Expertgruppens arbete kan resultera i rapporter som exempelvis kan ligga till grund för lagstiftning på området, till nya förhållningssätt och andra förändringsprocesser. Expertgruppen fungerar också som remissinstans för frågor som faller inom vårt kompetensområde.

Vilka är med i expertgruppen?

Expertgruppens medlemmar är valda för sina individuella vetenskapliga meriter och för att de som kollektiv ska täcka in hela SCAW:s arbetsområde. Experterna kommer i de flesta fall från akademin, men de kan även komma från branschen eller från ideella organisationer.​​​​


Kontaktinformation

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

scaw@slu.se

Sidansvarig: Josefina.Zidar@slu.se