Om SCAW

Senast ändrad: 03 mars 2017

Om SCAW

Vill du veta mer om SCAW? Gå in på de olika menyerna nedan.

Vad gör SCAW?

"SCAWs vision är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för detta ."

SCAW har tre huvudsyften:

  • Att främja forskningen på området
  • Att stödja och bedriva fort- och vidareutbildning
  • Att fylla en expertfunktion.

Dessutom kommunicerar SCAW med olika intressenter, som myndigheter, organisationer, länsveterinärer, djurskyddshandläggare, djurägare och sist men inte minst allmänheten.
De djur SCAW framförallt fokuserar på är lantbrukets djur och försöksdjur. På sikt kan även sällskapsdjur bli en del av vår verksamhet, inte minst för att de är en stor fråga för länsstyrelsernas djurskyddshandläggare i deras dagliga arbete.

När det gäller tolkning av lagstiftning får ni vända er till Jordbruksverket

SCAW och branschen

En viktig uppgift för SCAW är att upprätthålla goda kontakter med alla inom verksamheter som har med djurvälfärd att göra. För er har vi en särskild grupp där många olika typer av aktörer inom djurvälfärdsområdet är engagerade. Det handlar om såväl företag och branschorganisationer som ideella organisationer. En del av experterna i expertgruppen kommer från dessa grupper.
I många situationer arbetar vi tillsammans med näringslivets aktörer och vi sitter ofta i samma kommittéer. SCAW författar även remissvar på ärenden som berör djurhållningsfrågor och är ett forum för att resa frågor om exempelvis lagstiftningen. SCAW kan föra frågorna vidare, och kan också vara en kontaktyta som för tillbaka svaren på dessa frågor till näringslivet och olika intresseorganisationer. Vi anordnar också utbildningar med näringslivet, branschorganisationerna och olika privata aktörer.

SCAW och länsstyrelserna

Även när det gäller länsstyrelserna fungerar vi som en part att ställa frågor till och som en kontaktyta gentemot lagstiftare, statliga verk och andra aktörer. Det är vårt mål att SCAW ska vara länsstyrelsernas naturliga samarbets- och samtalspartner i djurskyddsfrågor.
SCAW arbetar också med att göra er som arbetar med djurskyddsfrågor på länsstyrelserna mer synliga.

Djurvälfärd

Varför är det viktigt med djurvärfärd?

"Man kan bedöma en nations moral efter hur den behandlar sina djur" sa Mahatma Gandhi. Även om det inte är hela sanningen så är helt klart djuretiska frågor en spegling av hur moget vi som samhälle är. Allt fler människor anser också att vi har en skyldighet att se till att djuren lever ett bra liv då vi använder djur för att tillgodose många av våra behov.

Ett riktigt djurliv

Men det finns även betydligt mer konkreta skäl till varför det är viktigt för oss att bry oss om hur vi behandlar våra djur. Djurens välfärd handlar också om livsmedelssäkerhet. Vi blir vad vi äter. Har de djur vi äter levt bra liv blir de ofta bättre livsmedel än om de levt stressade och ohälsosamma liv. Det finns även många sjukdomar som sprids via djur. Med en bättre djurhållning kan vi minimera riskerna för både människor och djur att få dessa sjukdomar.

Försöksdjurens välfärd

Försöksdjur är en av de djurkategorier som vi arbetar med. Utvecklingen av försöksdjurens välfärd utgör ett bra exempel på hur bättre välfärd för djuren ger bättre resultat för oss. Förhållandena för försöksdjur har förbättrats kraftigt de senaste 30–40 åren. Skälet till detta är att forskarna insett att forskningsresultaten blir pålitligare och lättare att tolka om försöksdjuren levt ett bra liv.

Djurvälfärd kan spara pengar

Det finns alltså ingen motsättning mellan djurvälfärd och resultat för verksamheten. Djurvälfärd behöver inte kosta pengar i ett helhetsperspektiv. Den kan tvärtom spara pengar.

Internationellt perspektiv

För att inte olika regler i olika länder ska innebära en snedvridning av konkurrensen är det viktigt att det finns ett europeiskt samarbete som leder till en samordnad lagstiftning. Att genom forskning och information förbättra djurhållningen och därigenom öka uthålligheten i livsmedelsproduktionen och annan djurrelaterad verksamhet är givetvis gynnsamt för djuren. Det kan också bidra till förbättrade levnadsförhållanden för människor i stora delar av världen.

Historik

Varför finns SCAW?

SCAW är ett nationellt centrum för djurvälfärd. Verksamheten är ett har tre huvudsyften.

  • Att främja forskningen på området
  • Att stödja och bedriva fort- och vidareutbildning
  • Att fylla en expertfunktion.

Dessutom kommunicerar SCAW med olika intressenter, som myndigheter, organisationer, länsveterinärer, djurskyddshandläggare och sist men inte minst allmänheten. Läs mer under Vad gör SCAW.

I framtiden kan SCAW fylla en viktig roll som ett europeiskt centrum för djurvälfärd. Vi har kompetensen, förutsättningarna och engagemanget.

 

Tillkomst

SCAW bildades 2008 för att ta hand om ett antal forsknings- och utbildningsfrågor. En mindre enhet som SCAW kan vara aktivt på sitt specialområde, och fungera som en viktig länk mellan forskare, universitet, myndigheter och praktiker. Det föll sig naturligt att placera SCAW vid SLU, som är det svenska universitet som har sektorsansvar för denna typ av frågor.

 

Welfare Quality Project

Ytterligare en av drivkrafterna bakom bildandet av SCAW var det europeiska Welfare Quality Project om djurvälfärd. Det finansierades av Europeiska kommissionen som en del av EU:s sjätte ramprogram och avslutades 2009. Detta projekt hade två mål. I den ena delen av projektet undersökte man möjligheterna att ta fram en djurvälfärdsmärkning av livsmedel för att göra det möjligt för konsumenterna att aktivt kunna välja produkter baserat på djurens välfärd. Den andra delen av projektet undersökte möjligheterna att ta fram djurbaserade indikatorer för djurhållningen. Med det menar man att djurhållningen ska baseras på indikatorer som utgår ifrån hur djuren reagerar och mår istället för på mått och regler satta av människor.

 

Ett europeiskt centrum?

En av rekommendationerna från projektet var att inrätta ett europeiskt centrum för djurvälfärd. Vi vill gärna bli detta centrum. Den svenska regeringen har beviljat SCAW pengar för att öka möjligheterna att det europeiska centrumet ska placeras i Sverige och hos oss.

En av uppgifterna för ett sådant centrum skulle vara att fungera som ett nätverk för den europeiska expertisen på området. Ett sådant centrum skulle också kunna fungera som länk mellan de olika ENRC-centrumen (ENRC=European Network on Research Careers).

Läs mer om Welfare Quality Project på www.welfarequality.net

Uppdrag

Uppdraget

Regeringens budgetproposition för 2008 uppdrar åt SLU att bilda SCAW. Den säger att:

"I syfte att samla landets kompetens och samordna verksamhet inom djurskyddsområdet bör ett nationellt centrum för djurskyddsforskning inrättas av SLU. Centret bör svara för frågor vad gäller forsknings- och utbildningsverksamhet inom djurskyddsområdet och omfatta alla djurslag men med betoning på lantbrukets djur och försöksdjur."

Välfärdsparametrar och förenkling av regler

Budgetpropositionen säger också att Sverige ska ha ett fortsatt gott djurskydd, och att man därför vill effektivisera djurskyddsverksamheten och göra den mer ändamålsenlig. Regeringen vill också att den fortsatta forskningen på området ska leda till fungerande välfärdsparametrar för djur som i sin tur gör det möjligt att förenkla reglerna på djurskyddsområdet. För stödja denna utveckling vill regeringen stödja forskningen och utvecklingen och även prövningen av nya tekniska system för djurhållningen.

Ett europeiskt samarbete

Budgetpropositionen stödjer också ett europeiskt samarbete och bildandet av ett europeiskt centrum för djurvälfärd:

"Ett aktivt engagemang inom EU och i internationellt samarbete står fortsatt centralt och är av största betydelse för att uppnå ett gott djurhälsoläge och en god djurskyddsnivå i såväl Sverige som i övriga EU. Inom EU väntas särskilt frågan om en ny djurhälsopolicy samt handlingsplan för djurskydd att stå i fokus. Kommissionen överväger i detta sammanhang att inrätta ett europeiskt centrum för djurskydd. Regeringen stödjer inrättandet av ett sådant centrum."

Styrgrupp

Styrgrupp - verksamhetsstyrning

SCAW:s styrgrupp fastställer verksamhetsplanen och sätter även i övrigt ramar och inriktning för verksamheten. Styrgruppen fyller i stor utsträckning samma funktion för oss som styrelsen gör för ett företag.

Vilka är med i styrgruppen?

Styrgruppen består av ett antal mycket meriterade forskare från SLU. Representanter från Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och länsstyrelserna är adjungerade till styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar

Ledamöter:               Harry Blokhuis, ordförande, SLU

                                   Kristina Dahlborn, SLU

                                   Linda Keeling, SLU

                                   Anna Wallenbeck, SLU

                                   Jean-Francois Valarcher, SLU

 

Adjungerade:            Lena Odland, Näringsdepartementet

                                   Helena Elofsson, Jordbruksverket

                                   Johan Olsson, länsstyrelsen

                                   Mats Sjöquist, SCAW

                                   Margareta Stéen, SCAW

                                   Birgitta Staaf Larsson, SCAW

Expertgrupp

Expertgrupp – prioritering och förmedling

Prioritering av forskning och utbildning är två av expertgruppens viktigaste uppgifter, i linje med SCAW:s allmänna fokus. Expertgruppen lyfter fram vilka forskningsområden som är särskilt viktiga att prioritera och identifierar nyckelområden för utbildningen, i första hand när det gäller fort- och vidareutbildning.
Den tredje huvudfunktionen för SCAW är att förmedla vetenskapligt grundad information till andra instanser, som exempelvis jordbruksverket och regeringen. I den funktionen är vårt nätverk av experter på djurvälfärdsområdet av central betydelse.

Hur arbetar expertgruppen?

Vi på SCAW förmedlar kontakter med och kunskap från expertnätverket till dem som behöver den – regeringen, statliga myndigheter, verk och andra frågeställare. Om gruppen får frågor som medlemmarna inte själva kan svara på så kan expertgruppen bilda tillfälliga arbetsgrupper där även externa experter finns med, för att söka svar på frågan.
SCAW anordnar workshops för expertgruppen och för dialoger med andra parter. Expertgruppens arbete kan också resultera i rapporter som exempelvis kan ligga till grund för lagstiftning på området, till nya förhållningssätt och andra förändringsprocesser. Expertgruppen kommer också att fungera som remissinstans för frågor som faller inom vårt kompetensområde.

Vilka är med i expertgruppen?

Expertgruppens medlemmar är valda för sina individuella vetenskapliga meriter och för att de som kollektiv ska täcka in hela SCAW:s arbetsområde. Experterna kommer i de flesta fall från akademin, men de kan även komma från branschen eller från ideella organisationer.​​​​

Forskning

När det gäller forskningen är vår uppgift att samla de vetenskapliga krafterna på området djurvälfärd, både vid SLU och vid andra svenska universitet och högskolor. Tillsammans med dem identifierar vi var kunskapsluckorna finns och var det vetenskapliga läget är otydligt. Ett exempel är att delar av dagens regelverk bygger på äldre kunskap och inte alltid har uppdaterats med nyare forskningsrön och modern vetenskap.

Prioritering av frågor för rätt resursinsats

I samarbete med forskarsamhället ska vi prioritera bland de olika frågorna, så att forskningen kan använda de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt.

Höjd kvalitet för alla universitet och högskolor

Vi har inga egna forskningsmedel att dela ut, men vi kommer att samla forskarsamhället och agera diskussionspartner gentemot anslagsgivare. På så sätt kan SCAW hjälpa till att höja kvaliteten på forskningen i djurvälfärdsfrågor på alla universitet och högskolor.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Maria.lonn@slu.se