Alternativ till djurförsök

Senast ändrad: 04 februari 2021

Publ. 2012. Regeringen uppdrog åt Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet (Nationellt centrum för djurvälfärd) och Vetenskapsrådet att utarbeta ett förslag till hur det framtida nationella arbetet inom området för alternativa metoder till djurförsök i enlighet med de 3 R:ns princip (Replace, Reduce, Refine) bör bedrivas. Uppdraget föranleddes av arbetet med att införliva Europeiska Unionens direktiv 2010/63 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål nationellt i Sverige. I uppdraget ingick bl.a. att samråda med andra berörda myndigheter, universitet, företag och intresseorganisationer.

Redovisning från Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet – Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapsrådet. 2012. Uppdrag om alternativa  metoder till djurförsök.


Kontaktinformation

Sidansvarig: birgitta.staaf.larsson@slu.se