Design fjällen

Senast ändrad: 16 januari 2023
Fjäll och regnbåge

Designen i fjällens inventering följer den gemensamma designen, vad det gäller urval av stickprov. Hela fjällens yta täcks av km-rutor, och flera olika stickprov väljs ut med olika täthet. Vilka klasser och variabler som inventeras i respektive stickprov är beroende på hur vanligt förekommande de fenomen är som eftersöks.

Modeller som bas

Fjällens vegetation beror till största delen på de naturliga förutsättningar (såsom höjd över havet, hur långt norr, förhärskande vindriktning och lä- eller vindläge samt näringsinnehåll i vittrade jordar). Det gör att man kan få fram vad som troligast växer i varje punkt, via modeller. Dessa viktas utifrån optiska data och radardata från satelliter, snödjup och vegetationssäsong tas från fleråriga tidsserier av fjärranalysdata, laserdata och topografiska modeller.

Därför kan steget med flygbildsinventering uteslutas i denna inventering. Det enda som görs är en översiktlig genomgång via ortofoto för att rensa bort alla trakter som garanterat inte innehåller minst 0,1 ha öppen fjällyta.

Många fler provytor per trakt

Varje trakt innehåller här 1600 provytor, som klassificeras via modellerna. Utifrån dessa samplas maximalt 12 provytor enligt balanserat urval, där de mer ovanliga får större chans att besökas.

Drönare och bildigenkänning

Sedan 2021 pågår tester med drönare, som flygs av fältpersonalen och där vi kan samla in data i efterskott, och bestämma mer exakt vad som ingår i varje pixel från satelliterna. På det viset förbättrar vi kontinuerligt vårt insamlade data och våra modeller.

Framtida test kommer innebära att vi testar automatisk bildigenkänning för att se hur långt vi kan komma inom klassificering.

 

 

Figur 1. Design i fjällen i bilder - Utifrån urvalsramen, ett rutnät som täcker hela fjällen tas flera stickprov med olika tätheter. Varje trakt innehåller här 1600 provytor, som klassificeras via modellerna (exempelvis till klasserna hedar, bart substrat samt gräs, myr, buskmark och snölega i en klass). Utifrån dessa samplas maximalt 12 provytor enligt balanserat urval, där de mer ovanliga får större chans att besökas. I fält tas många klasser och variabler i 5 olika storlekar på provyta, fotona visar en provyta från sidan och samma yta uppifrån via drönare. De gula pilarna visar fotoriktningen.


Kontaktinformation

Sven Adler, Projektledare Fjällinventeringen 
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
sven.adler@slu.se, 090-786 81 01