Fältinventering

Senast ändrad: 27 april 2021

Fältinventering sker i permanenta cirkelprovytor och linjer inom varje kilometerruta (1x1 km). Varje ruta besöks vart femte år.

Fältinventeringen använder så långt möjligt samma slags variabler och definitioner som flygbildstolkningen. I fält registreras dessutom ett stort antal variabler som inte är möjliga att se i flygbilderna. Hit hör bland annat förekomst av vissa arter, markbeskrivning och täckingsgradsbedömningar i fältskikt och bottenskikt. 

Provyteinventering
Inom varje ruta (1x1 km) finns 12 systematiskt utlagda provyteblock.

Varje block består av provytor med radier på 10 respektive och 20 meter. Inom varje block finns också 3 småprovytor (0,25 m²) för vegetationsövervakning.

Inom varje cirkelprovyta beskrivs marktäcke, markanvändning, åtgärder, markens egenskaper och vegetationen. Detaljerad tolkning av vegetationen inklusive artförekomster utförs endast inom småprovytorna.

Linjekorsningsinventering
Inom varje ruta finns 12 linjer för linjeinventering.

Mellan provytorna genomförs en linjekorsningsinventering av linjära element som skogsbryn, stenmurar, transportleder, diken och vattendrag. Även uppflog av skogshöns registreras. 

Eftersom många linjära element är smala och täcker en relativt sett liten yta ger linjeinventeringarna ett bra stickprov av linjeobjekt som inte fångas upp på ett bra sätt i de fasta provytorna.

Många av de variabler som registreras för linjerna är gemensamma med provytorna. Vissa linjära element har också unika variabler.

Se fältinstruktionen under NILS publikationer för en detaljerad beskrivning över hur fältinventeringen går till och vad som registreras.


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se