Om NILS

Senast ändrad: 07 september 2018

Bakgrund

NILS startades, och finansieras huvudsakligen, av Naturvårdsverket. NILS första inventeringsår, 2003, föregicks av ett utvecklingsarbete som påbörjades i slutet av 1990-talet och som bland annat innehöll en informationsanalys där ett stort antal forskare och myndigheter fick tillfälle att lämna förslag på innehåll och metoder. 

Behov av data för uppföljning av miljökvalitetsmålen har varit grundläggande i utformning och val metoder. Vidare ska data kunna utgöra underlag för rapportering i förhållande till internationella konventioner. Mer generellt finns det ett påtagligt behov av nya och bättre data om tillstånd och förändringar i det svenska landskapet, samt av långa tidsserier av data som underlag för strategier och beslutsprocesser. Detta är inte minst viktigt i ett klimatförändringsperspektiv.

Uppdraget att genomföra NILS är lagt till institutionen för skoglig resurshushållning, SLU i Umeå, där den nära kopplingen till forskning och erfarenheter av verksamheten inom Riksskogstaxeringen tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. NILS är också en del av SLU:s verksamhetsområde miljöanalys och ingår där i program Jordbrukslandskap. Inom NILS arbetar också personer som är anställda på andra institutioner och universitet, vilket innebär att kontaktytan är väl utbyggd och att många utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med olika forskningsmiljöer och myndigheter.

Mål

NILS har som mål att övervaka biologisk mångfald i alla landmiljöer i Sverige. En viktig del i programmet är att studera förändringar i landskapskomposition och landskapsstruktur som kan påverka den biologiska mångfalden. NILS ska samla, analysera och presentera data om tillstånd och förändringar samt påverkan av markanvändning på biologisk mångfald och natur- och kulturlandskapsvärden.

Det innebär att NILS dels ska övervaka var och i vilken omfattning vissa utvalda arter förekommer, vilket kräver detaljerade undersökningar i fält, och dels övervaka storskaliga mönster i landskapet, vilket kräver andra metoder än fältinventering. Därför görs datainsamlingen i NILS med en kombination av fältinventering och flygbildstolkning och dessa metoder utnyttjas för undersökningar på olika skalor. Metoderna kan också kombineras vid så kallade tvåfasskattningar.

NILS upplägg innebär att statistiskt säkra skattningar kan göras för landet som helhet eller på landsdelsnivå. För vissa vanligare variabler är det möjligt att göra godtagbara skattningar även för mindre geografiska områden, exempelvis större län eller grupper av län. Med sin inriktning är NILS ett viktigt komplement till annan nationell miljöövervakning, exempelvis Riksskogstaxeringen och Svensk Fågeltaxering.

Design

NILS stickprov består av 631 rutor om 5x5 km vardera fördelade över alla landmiljöer, se NILS design


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: Erik.Cronvall@slu.se