NILS design

Senast ändrad: 07 september 2018

NILS stickprov består av 631 rutor om 5x5 km vardera fördelade över alla landmiljöer i Sverige; skog, jordbruksmark, fjäll, myrmarker, stränder och tätorter. Rutorna är systematiskt, men inte jämnt, fördelade över hela landet.

För att kunna lägga ut rutorna med olika täthet har Sverige delats in i tio geografiska strata som bland annat baseras på jordbrukets produktionsområden. En förtätning av rutor har gjorts i strata med relativt ovanliga landskapstyper för att stickprovet ska bli stort nog för att ge tillförlitliga skattningar, medan en utglesning har gjorts i strata som domineras av barrskog. Majoriteten av rutorna är samlokaliserade med Svensk Fågeltaxerings standardrutter.

Rutorna inventeras i ett femårigt omdrev. Det första femåriga inventeringsvarvet genomfördes mellan 2003 och 2007 och det andra mellan 2008 och 2012.

Fältinventering sker i en 1x1 km-ruta i mitten av 5x5 km-rutan. Fältinventering sker dock inte i rutor som saknar landareal i 1x1 km-rutan vilket innebär att drygt 600 rutor inventeras i fält. Hittills har även flygbildstolkningen koncentrerats till 1x1 km-rutan men hela 5x5 km-rutan har flygfotograferats.

I flygbilderna tolkas polygoner, i normalfallet ner till 0,1 ha stora enhetliga områden, linjer och punkter, och i fält inventeras cirkelprovytor och linjer. Cirkelprovytorna är olika stora, från 20 m radie till 0,28 m radie. Därmed täcker NILS basprogram en gradient från 25 km² till 0,25 m² med såväl storskalig, rumslig information som detaljerad information om exempelvis förekomst och täckningsgrad av enskilda arter eller artgrupper.

 NILS utformning (klicka på bilden för större version i pdf-format).

NILS upplägg innebär att statistiskt säkra skattningar kan göras för landet som helhet eller på landsdelsnivå. För vissa vanligare variabler är det möjligt att göra godtagbara skattningar även för mindre geografiska områden, exempelvis större län eller grupper av län. Med sin inriktning är NILS ett viktigt komplement till annan nationell miljöövervakning, exempelvis Riksskogstaxeringen och Svensk Fågeltaxering.

Läs mer om bakgrunden till NILS-programmets design och dimensionering i Skattningar och precisionsberäkningar i NILS - Underlag för diskussion om lämplig dimensionering.

Tilläggsuppdrag

Utöver NILS basprogram som beskrivs ovan nyttjas den infrastruktur som byggts upp genom NILS också för olika tilläggsuppdrag.

År 2009 tillkom en inventering av för uppföljning art- och habitatdirektivet på uppdrag av Naturvårdsverket, Terrester habitatuppföljning (THUF), där all ny metodutveckling samt utveckling av datahantering och analyser utfördes och finansierades inom ett separat LIFE+ projekt (Demonstration of an integrated North-European system for monitoring terrestrial habitats – MOTH, LIFE08 NAT/S/264).


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se090-786 86 41

Sidansvarig: Erik.Cronvall@slu.se