Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige

Senast ändrad: 22 april 2021
Al vid tjärn. Fotograf: Åsa Gallegos Torell
Al vid tjärn. Fotograf: Åsa Gallegos Torell

Bakgrund

Vardagslandskapet

NILS kom till för att följa vardagslandskapet, och finansieras huvudsakligen, av Naturvårdsverket. NILS första inventeringsår, 2003, föregicks av ett utvecklingsarbete som påbörjades i slutet av 1990-talet och som bland annat innehöll en informationsanalys där ett stort antal forskare och myndigheter fick tillfälle att lämna förslag på innehåll och metoder. 

Behov av data för uppföljning av miljökvalitetsmålen har varit grundläggande i utformning och val metoder. Vidare ska data kunna utgöra underlag för rapportering i förhållande till hållbarhetsmålen och andra internationella konventioner. Mer generellt finns det ett påtagligt behov av nya och bättre data om tillstånd och förändringar i det svenska landskapet, samt av långa tidsserier av data som underlag för strategier och beslutsprocesser. Detta är inte minst viktigt i ett klimatförändringsperspektiv.

Behov av utveckling

NILS har samlat in data från vardagslandskapet nationellt till och med sommaren 2018 och därefter fortsatt enbart i fjällen för att under sommaren 2020 testa en ny förbättrad design och samplingmetod nationellt i en lövskogs- och en gräsmarksinventering. Utveckling av fler nationella inventeringar pågår fortlöpande utifrån de behov som finns. I och med nyutvecklingen av inventeringar har ursprungliga NILS gått över till att vara ett samlingsnamn för flera olika nationella inventeringar och det ursprungliga NILS kallas därmed fortsättningsvis en inventering för att följa Vardagslandskapet och det nya NILS står för Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige och är ett samlingsnamn för flera inventeringar med delvis olika beställare/finansiärer.

Uppdraget

Uppdraget att genomföra NILS är lagt till institutionen för skoglig resurshushållning, avdelningen för Landskapsanalys, SLU i Umeå, där den nära kopplingen till forskning och erfarenheter av verksamheten inom Riksskogstaxeringen tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. NILS är också en del av SLU:s verksamhetsområde miljöanalys och inventeringar inom NILS ingår där i program Jordbrukslandskap och Biologisk mångfald. Inom NILS arbetar vi brett, vilket innebär att kontaktytan är väl utbyggd och att många utvecklingsprojekt bedrivs i samarbete med olika miljöanalys-, forskningsmiljöer och myndigheter.

 


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41