Rapporter från samarbetspartners

Senast ändrad: 12 maj 2023

Nilsson, M., Allard, A., Ahlkrona, E., Jönsson, C., Odentun, P., Berlin, B., Karlsson, L. och Olsson, B. 2021. Agenda för landskapet AP 7 – Validering. 

Svensson, J., Mikusiński, G., Esselin, A., Adler, S., Blicharska, M., Hedblom, M., Hedenås, H., Sandström, P., Sandström, S., Wardle D. Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog. Rapport 6754. Naturvårdsverket. Februari 2017. 

Berglund H, Sundberg S, Adler S. 2016. Art- & naturtypsstatistik – frågeställningar, indikatorer och presentationer för våtmarker. Artdatabanken 2016.

Fredman, P., and Hedblom, M. 2015. Friluftsliv 2014 Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor. Rapport 6691. Naturvårdsverket. Oktober 2015. P. 176.

Lidestav, G., Svensson, J., Hedblom, M. Innovative tools to support cooperation among stakeholders in Baltic Landscapes - a Handbook, Report No. 39. February 2015.

De Blust, G., Laurijssens, G., Van Calster, H., Verschelde, P., Bauwens, D., De Vos, J., Svensson, J., and Jongman, R. Design of a monitoring system and its cost-effectiveness. Optimization of biodiversity monitoring through close collaboration of users and data provider. Alterra Report 2393. INBO Report INBO.R.2013.1

Bunce R.G.H., M.M.B. Bogers, M. Ortega, D. Morton, A. Allard, M. Prinz, J. Peterseil, R. Elena-Rossello and R.H.G. Jongman, 2012. Conversion of European habitat data sources into common standards. Wageningen, Alterra, AlterraReport 2277.

Hedblom, M., Caruso, S., Green, M. and Ode, Å. 2011. Grönytor i tätorter – metoder att följa utvecklingen av upplevelsevärden och biologisk mångfald. Rapport Naturvårdsverket. ISBN: 978-91-620-6411-2. English summary.

Adolfsson, M., Génetay, C., Moström, J., Norman, P. & Sohlenius, R. 2011. Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet. Riksantikvarieämbetet.

Hedström Ringvall, A. 2011. Övervakning av fjällvegetation. Länsstyrelsen Jämtlands län. Diarienummer 502-7331-10.  

Kindström, M., Björklind Möllegård, J. & Tullback Rosenström, K. 2011. Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2011:14.

Ahrné, K., Berg, Å., Svensson, R. & Söderström, B. 2011. Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Centrum för biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 45.

Rygne H (red.). 2009. Metodutveckling för regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning via NILS. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. nr. 2009:25.

Hedblom, M & Gyllin, M. 2009. Övervakning av biologisk mångfald och friluftsliv i tätorter - en metodstudie. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-5974-3, ISSN 0282-7298.

Rygne H (red.). 2008.Hur kan NILS användas inom regional miljöövervakning och miljömålsuppföljning? - Rapportering av ett utvecklingsprojekt inom den regionala miljöövervakningen 2007. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ. nr. 2008:24.

Ottvall R, Green M, Lindström Å, Esseen P-A & Marklund L. 2007. Landskapets betydelse för fåglarnas förekomst och populationsutveckling: en pilotstudie med monitoringdata från Svensk Fågeltaxering och NILS. Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds universitet.

Pluntke S (red.). 2007. Utveckling av kulturmiljöövervakning via NILS. Slutrapport. Länsstyrelsen i Skåne län.

Dahlberg A & Krikorev M. 2006. Nationell övervakning av marksvampar - utvärdering av ett försök 2005 och med förslag till utformning av en framtida övervakning. ArtDatabanken, Sveriges Mykologiska Förening och Svampkonsulenternas Riksförbund.

Riksantivarieämbetet 2004:8. Karaktärsdrag och bebyggelsemönster - Modell för karakterisering och uppföljning inom miljömålsarbetet.


Kontaktinformation

Pernilla Christensen, prodekan vid fakulteten för skogsvetenskap, miljöanalysspecialist vid institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
pernilla.christensen@slu.se, 090-786 85 27, 070-633 73 86