Projektansökan

Senast ändrad: 19 januari 2022

SLU Partnerskap Alnarp är en mötesplats mellan SLU, näringsliv och samhälle. Samarbetet ska leda till forskning och utbildning av hög kvalitet och bidra till hållbar utveckling både ur ett företagar- och samhällsperspektiv. För detta ändamål avsätts projektmedel av LTV-fakulteten och Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid S-fakulteten.

Vem kan söka?

Personer anställda inom fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) och institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap vid fakulteten för skogsvetenskap (S) kan söka projektmedel. Tillsvidare kan även personal vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) som är verksam i Alnarp söka medel. Ansökningar ska göras i samarbete med en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners.

När kan man söka?

Två ansökningstillfällen finns varje år, med sista ansökningsdag den 15 februari och 15 oktober. Inkomna ansökningar behandlas därefter i respektive ämnesgrupper som ger rådgivande utlåtanden. Beslut fattas sedan i SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp, normalt i slutet av mars respektive i slutet av november varje år.

Hur går ansökan till?

 1. Börja med att läsa Vägledning för projektansökan inom SLU Partnerskap Alnarp. 

 2. Fyll i formuläret på denna sida.

 3. Spara den ifyllda ansökan genom att klicka på Spara-knappen längst ner i ansökningsformuläret.

 4. Signering av ansökan kan undertecknas på två olika sätt av den sökande och prefekt: 
  - Skriv ut samma ansökan, underteckna med blå penna och skicka det tillsammans med eventuella bilagor till SLU Partnerskap Alnarp, Jeanette Donner, Box 190, 234 22 Lomma.
  - Eller med elektronisk signering via EduSign skicka ansökan i PDF-format till partnerskapalnarp@slu.se.  
   
  De två olika sätten kan INTE kombineras i samma dokument, ett av sätten väljs för signering av både sökande och prefekt.

 

Hälften av kostnaderna kan sökas från SLU Partnerskap Alnarp, hälften bidrar respektive samarbetspartners med. Projekten resulterar bland annat i lättlästa faktablad och projektrapporter som läggs ut på SLU Partnerskap Alnarps webbplats.

Vill du ansöka om medel för att arrangera ett seminarium, mötesplats eller examensprojekt kan du göra det löpande under året. Läs mer här.

Instruktioner och mallar

Projektavtal inom SLU Partnerskap Alnarp - LTV
Projektavtal inom SLU Partnerskap Alnarp - Skog

Instruktioner LTV-fakultetens Faktablad och Rapportserie
Exempel 2-sidigt Faktablad
Exempel 4-sidigt Faktablad

Instruktion för ansökningar till seminarier och examensarbeten

Ansökningar till seminarier/workshops 

 

Kontaktinformation

Håkan Schroeder, forskningsledare
Tf verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53