Vägledning för ansökan och forsknings- och utvecklingsprojekt

Senast ändrad: 15 september 2021

Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om ett forsknings- och utvecklingsprojekt hos SLU Partnerskap Alnarp.

Vad bör ansökan innehålla?

Sökande bör kontakta sin prefekt eller ämnesansvarig för att försäkra sig om att projektet bidrar till att utveckla forskningen vid berörd institution och/eller bidrar till medarbetares meritering eller lärares kompetensutveckling. Projektet bör ligga i linje med något/några av de fokusområden som ämnesgrupperna angivit. Sökande rekommenderas att ta kontakt med koordinator i sin ämnesgrupp eller verksamhetsledare Carl Otto Swartz för att försäkra sig om att projektet har förutsättningar att uppfylla kraven på projekt inom SLU Partnerskap Alnarp.  Samtliga projektansökningar ska göras elektroniskt via webbformulär. Klicka på Forskningsprojekt, Projektansökan. Sammanfattningen är viktig och bör ge en god bild av frågeställning, projektmål och genomförande.  

Projektbeskrivningen läggs som en bilaga till ansökan och bör inkludera: 

 • Bakgrundsbeskrivning
 • Syfte/mål
 • Metodik/Hypotes
 • Plan för genomförande
 • Plan för nyttiggörande och kommunikation av projektets resultat

Plan för nyttiggörande och kommunikation av projektets resultat: Beskriv hur resultaten ska nyttiggöras hos partner, spridas till omvärlden och eventuellt användas inom utbildningarna. Ange om projektet siktar på vetenskaplig publicering, det är ett plus men inget krav. Ge gärna exempel på kanaler som kan användas för populärvetenskaplig publicering. Faktablad är vanligtvis obligatoriskt.

Sökande ska ange om projektet eventuellt ingår som en del i en större ansökan. Det förekommer att sökanden ges möjlighet att presentera sina ansökningar vid respektive ämnesgruppsmöte. För medarbetare på LTV-fakulteten gäller att för längre resor, exempelvis till internationella konferenser, hänvisas till LTV-fakultetens stipendiefonder. Normalt beviljas inte projekt som till övervägande del innehåller litteraturstudier. 

Signering av prefekt

Signering av ansökan kan undertecknas på två olika sätt av den sökande och prefekt:

 • Skriv ut samma ansökan, underteckna med blå penna och skicka det tillsammans med eventuella bilagor till SLU Partnerskap Alnarp, Jeanette Donner, Box 190, 234 22 Lomma.
   
 • Med elektronisk signering via EduSign.

De två olika sätten kan INTE kombineras i samma dokument, samma sätt väljs för signering av både sökande och prefekt.

Finansiering och budget

Sökta medel från SLU Partnerskap Alnarp kan omfatta maximalt 50 % av projektbudgeten. 

Vid ansökan om FoU-projekt behöver medfinansiering finnas från en eller flera av SLU Partnerskap Alnarps partners med minst lika mycket som det sökta beloppet. Partners kan finansiera sina projekt med ekonomiska medel, egen arbetsinsats eller material. För projekt som ligger nära produktutveckling ställs större krav på medfinansiering i form av kontanta medel från partnersföretag. Medfinansieringens art vägs in i helhetsbedömningen av ansökningar. Kontakta gärna verksamhetsledare Carl Otto Swartz (LTV) eller Henrik Böhlenius (S) för stöd i dialogen om medfinansiering mellan sökande och partners. Kostnad för arbetstid anges i ansökningsblanketten som antal timmar multiplicerat med timkostnad inklusive LKP och all OH, för respektive sökande. Framräkning av timkostnad kan göras i mallen ”Beräkning av timkostnad”.

Sökande ska ange om projektet eventuellt ingår som en del i en större ansökan. Medel som finns eller söks från annan finansiär ska tydligt redovisas. 

Normalt är maximalt beviljat belopp från SLU Partnerskap Alnarp 275 000 kr/år i upp till tre år. 

Bedömningskriterier

 

Bedömningskriterierna utgör en grund för bedömning av projektansökningar. De är vägledande för både universitetsanställda och partners inför ansökningar, samt för styrgruppen vid beslut om ansökningar. Projekt kan beviljas även om inte samtliga kriterier nedan uppfylls helt och hållet.

SLU Partnerskap Alnarps ämnesgrupper ger ansökningarna ett rådgivande omdöme, vilket respektive ämnesgruppsordförande framför på styrgruppens möte, där beslut i ärendet tas. Följande kriterier används för att rangordna projektansökningar.

Allmänt 

 • Uppfyller ansökan grundkraven i ”Vägledning för projektansökan inom SLU Partnerskap Alnarp”? (se ovan)
 • Finns oredovisade tidigare projekt av projektledaren, där tiden för projektslut överskridits?
 • Faller frågeställningen inom något/några av de fokusområden (se nedan) som ämnesgrupperna angivit?
 • Bidrar projektet till att öka kvaliteten inom utbildningarna vid SLU Alnarp eller är studenter involverade i projektet på något vis?
 • Bidrar projektet till att i samarbete med forskningen utveckla näringen/branschen?
 • Bidrar projektet till branschens kompetensutveckling och/eller till höjd kunskap/kompetens hos medverkande partners?
 • Är metodiken relevant för frågeställningen?
 • Finns de kompetenser som behövs hos projektutföraren/i projektgruppen?

Angelägenhet

 • Faller frågeställningen inom något/några av de fokusområden (se nedan) som ämnesgrupperna angivit?
 • Bidrar projektet till att öka kvaliteten inom utbildningarna vid SLU Alnarp eller är studenter involverade i projektet på något vis?
 • Bidrar projektet till att i samarbete med forskningen utveckla näringen/branschen?
 • Bidrar projektet till branschens kompetensutveckling och/eller till höjd kunskap/kompetens hos medverkande partners?

Vetenskaplighet

 

 • Är metodiken relevant för frågeställningen?
 • Finns de kompetenser som behövs hos projektutföraren/i projektgruppen?

Kostnadskalkyl

 • Är de kostnader som ingår i ansökan tydligt redovisade?
 • Är det rimliga insatser och kostnader?
 • Är medel som finns eller söks från andra finansiärer tydligt redovisade?

Innovativitet

 • Är projektet innovativt med avseende på till exempel frågeställning, metodik eller projektmål?
 • Kan det finnas möjlighet till ny produkt, tjänst eller arbetssätt etc?
 • Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt eller krävs ytterligare insatser?

Tillämplighet

 

 • Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt eller krävs ytterligare insatser?

Kommunikationsplan/Plan för nyttiggörande

 • Hur ser planen för spridning och nyttiggörande av resultaten ut?
 • Hur sker kunskapsåterföring till partners och omvärlden?
 • Siktar projektet på att resultera i vetenskaplig publicering?
 • Hur förmedlas kunskapen till studenter vid SLU?

Undantag vid medfinansiering av projekt

För ansökningar med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) som medfinansiär gäller att från SLU Partnerskap Alnarp kan sökas högst 35 % av SLF:s finansiering, samt att det finns ytterligare en partner som är aktiv i projektet. Om exempelvis SLF beviljar 500 000 i ett projekt som enda finansiär kan SLU Partnerskap Alnarp ej bevilja medel, men om det dessutom finns ytterligare en aktiv medlem i SLU Partnerskap Alnarp som stödjer projektet med exempelvis 100 000 kr kan (500 000 * 35%) + (100 000 * 100%) = 275 000 maximalt beviljas från SLU Partnerskap Alnarp.

När medfinansieringen kommer från Jordbruksverket, Region Skånes Miljövårdsfond och Landsbygdsprogrammet, krävs ytterligare en partner som deltar aktivt i projektet.

Erik E:son Wiklands donationsfond

Medel finns att söka vid ansökningstillfället den 15 oktober varje år (ca 200 000 kr/år). Enligt givarens vilja ska donationsfonden utnyttjas för att genom tillämpad forskning, försöksverksamhet och information främja i första hand frukt- och bärodling i södra Sverige. Den sökande gör en komplett ansökan som lämnas till SLU Partnerskap Alnarp för handläggning och beslut enligt ordinarie ordning. Medel ur denna donationsfond ersätter vare sig näringens del eller SLU:s (statsanslag) del i finansieringen utan ska utgöra ett tredje ben och därmed möjliggöra ett högre utbyte av projekten. Donationsmedlen ska ses som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för prioriterade projekt att uppfylla både kraven på vetenskaplig kvalitet och praktisk tillämpbarhet. 

Det finns även en möjlighet för SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp att bevilja medel ur Erik E:son Wiklands donationsfond till sådan tillämpad forskning som är långsiktig, t ex sortförsök med bärbuskar och fruktträd som sträcker sig över en period av 5-10 år, utan krav på motfinansiering från näringen. Praktiskt går ansökan till så att under ”Övriga finansiärer” anges Erik E:son Wiklands donationsfond tillsammans med sökt belopp ur denna donationsfond.

Reviderad ansökan

Om styrgruppen beslutar om ett belopp som väsentligt avviker från sökt belopp så måste en reviderad budget för projektet redovisas av sökande, samt eventuella revideringar i projektplanen. Detta görs efter kontakt med SLU Partnerskap Alnarps kansli och sker elektroniskt via ansökningsformuläret på slu.se/partnerskapalnarp

Förlängd tid

Om projekt inte kan slutredovisas enligt den ursprungliga tidsplanen, kontakta Carl Otto Swartz per e-post med begäran om förlängd tid och ange skälet till förseningen. Förlängd tid för slutredovisning kan beviljas och noteras i databasen.

Oredovisade projekt, där tiden för slutredovisning har passerats, ses som en belastning vid bedömning av eventuella nya ansökningar. 

Utbetalning av beviljade medel vid LTV-fakulteten

Vid projekt rörande LTV-fakulteten ska projektets kontering vid respektive institution meddelas SLU Partnerskap Alnarps kansli så snart detta är upplagt.

När projektavtalet inkommit betalas det totala beviljade beloppet ut till det av institutionen upplagda projektnumret.

Om slutredovisning (rapport/faktablad samt ekonomisk redovisning) inte inkommit till SLU Partnerskap Alnarps kansli senast angivet slutredovisningsdatum kommer de utbetalade medlen att återföras. 

Hantering av beviljade projekt

Vänligen ange alltid projektets nummer vid all intern korrespondens.

Treåriga projekt: Delrapport efter två år och ny ansökan för tredje året

SLU Partnerskap Alnarp beviljar normalt medel för högst två år i taget. I treåriga projekt ombeds sökanden inkomma med en delrapport för de första två åren, samt en ansökan för det tredje året. I delrapporten väntas följande framgå:

 - en kort beskrivning av projektets genomförande och resultat hittills

- eventuella avvikelser från projektplanen

 - ekonomisk redovisning av de första två åren

Redovisning av avslutat projekt

Ett faktablad är obligatoriskt för att säkerställa populärvetenskaplig spridning av resultaten. Mall för LTV-fakultetens faktaserier ska användas, det finns både en tvåsidig variant och en fyrsidig. Innan slutlig publicering ska faktabladet sändas till Carl Otto Swartz (LTV) eller Henrik Böhlenius (S) för godkännande. ”Fakta från SLU Partnerskap Alnarp” ska stå med. 

Vid publicering laddas faktabladet upp på http://epsilon.slu.se/pubpublicera.html. Sänd ett mail till partnerskapalnarp@slu.se och meddela att faktabladet är uppladdat.

Slutrapport modell lite tjockare är inte obligatorisk. Om det görs en sådan kan den skickas till SLU Partnerskap Alnarps kansli genom att mejla partnerskapalnarp@slu.se. Om rapporten temporärt inte kan vara offentlig i sin helhet är det väsentligt att detta meddelas vid korrespondens med SLU Partnerskap Alnarp.

Slutredovisning av projektet ska innehålla faktablad, eventuell slutrapport samt ekonomisk redovisning och inkomma senast angivet slutredovisningsdatum. LTV-projekt sänds till Jeanette Donner, S-projekt sänds till Zhanna Möller. Inlämnad slutredovisning och ekonomisk redovisning ska granskas inom en månad samt besked lämnas till huvudsökande om resultatet.

Sökanden ansvarar för att kommunicera resultat med partners i projektet. SLU Partnerskap Alnarp gör en notis om slutredovisade projekt i nyhetsbrev och hemsida. 

Fakta:

Avtal med medfinansiärer

Huvudsökande ska färdigställa ett undertecknat avtal mellan inblandade finansiärer, mallar för LTV respektive S finns på slu.se/partnerskapalnarp. Det är ett avtal där alla inblandade intygar att man är villig att ställa de medel, personella resurser etc. till förfogande som framgår av ansökan. 

Beträffande vissa medfinansiärer, SLF, Region Skånes miljöfond etc., räcker det med en kopia av deras beslutsprotokoll. Avtalet har en viktig funktion som underlag för fakturering från institutioner till partner vilket ställer krav på att belopp och faktureringstidpunkter framgår tydligt av avtalet.

Undertecknat avtal skickas till Jeanette Donner, SLU Partnerskap Alnarp senast tre månader efter beslut om beviljning av medel.

Huvudsökande är ekonomiskt ansvarig för projektet

Huvudsökande är den som också är ekonomiskt ansvarig, d v s se till att projektet håller sig inom givna ramar.

Huvudsökande ska informera sin ekonomiansvarige om beviljat projekt samt lämna en kopia av ovanstående avtal. Med avtalet som grund kan institutionen lägga upp ett projektnummer i ekonomisystemet där projektets kostnader bokförs.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU Partnerskap Alnarp
partnerskapalnarp@slu.se

Sidansvarig: parvin.mazandarani@slu.se