Ämnesgrupper

Senast ändrad: 03 mars 2023

I ämnesgrupperna möts människor från bransch och akademi för att diskutera aktuella ämnen och projekt inom respektive område. Ämnesgrupperna möts två-tre gånger årligen.

Trädgård

 • Produktionsutveckling inom det hortikulturella området
 • Produktutveckling/Innovation
 • Marknad/Konsument

Växtodling

Fokusområde Odlingssystem:

 • Växtföljd – för ökad diversitet, hållbarhet och produktivitet
 • Mark och bördighet – ökad bördighet, multifunktionella odlingssystem, minskad markpackning, hållbar jordbearbetning
 • Vattenhushållning – förbättrat växtnäringsutnyttjande, ökad vattenproduktivitet och förbättrad klimattolerans
 • Biomångfald och ekosystemtjänster – gynna nyttoinsekter och pollinatörer, utveckla ekosystemsynergier

Fokusområden växtskydd: 

 • Integrerat växtskydd – utveckla system med genetiskt, biologiskt och mekaniskt förebyggande växtskydd, ökad precision i kemiskt växtskydd via exempelvis förbättrad teknik, utveckla system för hantering av pesticidresistens.
 • Beslutsstöd – förbättrade gränssnitt genom ökad förståelse för lantbrukarens beslutssituation och de faktorer som påverkar denna, teknikutveckling för minskad risk för misstag i användningen

Fokusområden produktkvalitet:

 • Systemnytta – utveckling av produktivitet och odlingssäkerhet med ökad miljönytta som en kvalitet hos odlingssystemen, hälsosamma livsmedel, ursprung och transparens
 • Produktnytta – processbarhet och jämnhet i teknisk kvallitet med avseende på förädlingsindustrins behov, exempelvis förmalning och bageri, etanol, malt, socker och vegetabilisk olja
 • Bondenytta – kommunikation och vidareföring av resultat.

Biobaserade råvaror

 • Bioraffinaderikonceptet - idén att ta tillvara ”allting” ur biomassa; livsmedel, foder, kemikalier, material, drivmedel, el, värme och växtnäring.
 • Biomassa som råvara för plattformskemikalier, som kan omvandlas vidare till plaster och andra högvärdiga material.
 • Råvaror för framställning av olika energibärare; biogas, etanol, DME, butanol, metanol, förestrade oljor (FAME), el, fjärrvärme etc.
 • Biomassa från marginalmarker, våtmarker, övergivna slåtter- och betesmarker etc, vilket inte konkurrerar med foder- eller livsmedelsproduktion, men som bidrar till en hållbar samhälls-utveckling, ökad biodiversitet och förbättrad växtnäringshushållning.
 • Våtfraktionering av t.ex. betblast, lucern, mellangrödor, morotsblast etc i en fast fiberfraktion och en flytande fraktion, som råvaror för framställning av vitaminer, livsmedel, foder, plattformskemikalier, förpackningsmaterial, byggnadsmaterial, energibärare, odlingssubstrat, växtnäring etc.
 • Kretslopp för växtnäring i samhället, främst fosfor och kväve. Hantering och rening av Cd-rika växtnäringsflöden i jordbruk och samhälle. Exempelvis alger, tång, betblast, (potatisskal), salix och skogsprodukter. 

Djur

 • Byggnadslösningar, inhysningssystem och närmiljödetaljer för en konkurrenskraftig och effektiv animalieproduktion med god djurhälsa och djurvälfärd samt för en bra, säker och attraktiv arbetsplats för djurskötaren.
 • Teknologi för övervakning, kontroll och styrning av produktionen (Precision Livestock Farming) • Klimat-, energi- och miljöteknik för stallbyggnader inbegripet termiska och lufthygieniska behov, energiproduktion, energianvändning och energihushållning samt begränsning av utsläpp och emissioner.
 • Byggnadsmaterial, konstruktions- och installationsteknik samt byggnadsplanering för resurssnåla byggnader till animalieproduktionen.

Marknad och management

 • Lönsamhet i stora och/eller växande jordbruks- och trädgårdföretag.

 • Ledarskap - våga anställa, våga delegera, personlig utveckling

 • Bygga och kommunicera mervärden genom hela kedjan produktion - förädling – handel - konsument

Skog

Skogshushållning och biologi med inriktning mot

 • Skötsel
 • Planering och policyfrågor
 • Naturvård
 • Naturresursekonomi
 • Skador på skog

Kommunikation

Att med en kommunikations- och handlingsplan som grund

 • lyfta fram och tydliggöra SLU Partnerskap Alnarps grundläggande budskap
 • övergripande kommunicera SLU Partnerskap Alnarps mål och verksamhet
 • stötta ämnesgrupperna, enskilda projektledare och forskare i deras kommunikation av projekt och resultat

Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Verksamhetsledare, SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53