Ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror

Senast ändrad: 20 september 2021

Fokusområden

  • Bioraffinaderikonceptet - idén att ta tillvara ”allting” ur biomassa; livsmedel, foder, kemikalier, material, drivmedel, el, värme och växtnäring.
  • Biomassa som råvara för plattformskemikalier, som kan omvandlas vidare till plaster och andra högvärdiga material. (Metod- och tekniköverföring från skogsraffinaderier en intressant ”genväg”).
  • Råvaror för framställning av olika energibärare; biogas, etanol, DME, butanol, metanol, förestrade oljor (FAME), el, fjärrvärme etc.
  • Biomassa från marginalmarker, våtmarker, övergivna slåtter- och betesmarker etc, vilket inte konkurrerar med foder- eller livsmedelsproduktion, men som bidrar till en hållbar samhälls-utveckling, ökad biodiversitet och förbättrad växtnäringshushållning.
  • Våtfraktionering av t.ex. betblast, lucern, mellangrödor, morotsblast etc i en fast fiberfraktion och en flytande fraktion, som råvaror för framställning av vitaminer, livsmedel, foder, plattformskemikalier, förpackningsmaterial, byggnadsmaterial, energibärare, odlingssubstrat, växtnäring etc.
  • Kretslopp för växtnäring i samhället, främst fosfor och kväve. Hantering och rening av Cd-rika växtnäringsflöden i jordbruk och samhälle. Exempelvis alger, tång, betblast, (potatisskal), salix och skogsprodukter. Detta sista fokusområde har tidigare inte bevakats systematiskt, men föreslås nu ingå i denna ämnesgrupps arbetsområde.

Medlemmar

Faktablad